Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 565 398€ 985 024€ 989 874€ 2 199 710€ 2 570 323€ 3 314 558€ 351 166€ 89 425€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 665 508 € 988 978 € 1 155 163 € 2 639 496 € 3 331 272 € 2 884 100 € 1 968 660 € 112 262 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
56 423€ 67 628€ 298 450€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 302 129€ 748 229€ 696 208€ 1 960 859€ 2 065 697€ 2 570 700€ 351 166€ 89 426€
05
III.
Tržby z predaja služieb
162€ 439€ 79€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-36 571€ -27 691€ -55 905€ -250 029€ 53 793€ -507 658€ 1 081 723€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 667€ 71 907€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
399 950€ 268 440€ 458 437€ 928 504€ 1 142 048€ 522 529€ 463 864€ 22 836€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 398 626 € 949 096 € 1 091 830 € 2 298 971 € 2 838 070 € 2 158 282 € 1 959 016 € 55 980 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 817€ 67 628€ 293 172€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
486 072€ 401 646€ 403 740€ 667 044€ 878 464€ 724 618€ 559 962€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
718 586€ 487 379€ 573 128€ 912 901€ 1 179 866€ 1 038 835€ 1 307 515€ 55 974€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
66 584 € 43 402 € 44 654 € 15 943 € 34 598 € 18 998 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48 377€ 31 426€ 32 570€ 11 506€ 24 737€ 13 562€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 029€ 11 061€ 11 464€ 3 920€ 8 362€ 4 774€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 178€ 915€ 620€ 517€ 1 499€ 662€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
4€ 4€ 40€ 130€ 145€ 230€ 6€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
500€ 1 000€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 1 000€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 500€ 74 334€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 031€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
127 384€ 16 665€ 13 487€ 703 043€ 672 384€ 77 483€ 16 975€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
266 882 € 39 882 € 63 333 € 340 525 € 493 202 € 725 818 € 9 644 € 56 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
60 900 € -168 487 € -336 959 € 131 047 € 61 599 € 304 946 € -434 588 € 33 452 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
112 757 € 114 050 € 121 582 € 2 € 8 € 1 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
1€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
112 757 € 114 050 € 121 582 € 2 € 8 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
112 757€ 114 050€ 121 582€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 8€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
128 685 € 118 430 € 109 602 € 20 980 € 23 987 € 15 706 € 81 € 55 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
126 215 € 116 110 € 105 589 € 20 071 € 22 660 € 15 043 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
75 118€ 50 151€ 14 799€ 11 787€ 15 594€ 14 027€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 097€ 65 959€ 90 790€ 8 284€ 7 066€ 1 016€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 470€ 2 320€ 4 013€ 909€ 1 327€ 663€ 81€ 55€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 928 € -4 380 € 11 980 € -20 980 € -23 985 € -15 698 € -80 € -55 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
250 954 € 35 502 € 75 313 € 319 545 € 469 217 € 710 120 € 9 564 € 56 227 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
52 919 € 10 178 € 15 819 € 66 264 € 107 173 € 154 565 € 8 113 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
51 480€ 22 301€ 16 517€ 58 445€ 115 236€ 158 038€ 8 113€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 439€ -12 123€ -698€ 7 819€ -8 063€ -3 473€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
198 035 € 25 324 € 59 494 € 253 281 € 362 044 € 555 555 € 1 451 € 56 227 €