Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

jai group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
244 077 € 299 117 € 65 640 € 150 977 € 5 515 € 3 837 € 3 901 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
186 637 € 132 887 € 3 743 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
652 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
652€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
186 637 € 132 235 € 3 743 €
012
A.II.1
Pozemky
52 895€
013
A.II.2
Stavby
23 304€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 438€ 132 235€ 3 743€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 856 € 162 624 € 61 858 € 150 977 € 5 515 € 3 837 € 3 901 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
45 216 €
032
B.I.1
Materiál
24 136€
036
B.I.5
Tovar
21 080€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 612 € 20 707 € 4 135 € 11 676 € 700 € 700 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 612€ 20 707€ 4 135€ 11 676€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
700€ 700€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 244 € 141 917 € 57 723 € 94 085 € 5 515 € 3 137 € 3 201 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 534€ 33 372€ 37 127€ 49 573€ 5 515€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 710€ 108 545€ 20 596€ 44 512€ 0€ 3 137€ 3 201€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 584 € 3 606 € 39 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 584€ 3 606€ 39€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
244 077 € 299 117 € 65 640 € 150 977 € 5 515 € 3 837 € 3 901 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-17 834 € 1 952 € 9 004 € 6 296 € 5 035 € 3 336 € 3 880 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
233 € 233 € 98 € 36 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
233€ 233€ 98€ 36€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 281 € 3 771 € 1 197 € -1 664 € -1 120 € -1 059 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 771€ 1 197€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 281€ -1 664€ -1 120€ -1 059€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-19 786 € -7 052 € 2 709 € 1 260 € 1 699 € -544 € -61 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
261 911 € 297 165 € 56 636 € 144 681 € 480 € 501 € 21 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
184 091 € 208 810 € 66 994 € 144 681 € 480 € 501 € 21 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
64 224€ 75 374€ 65 316€ 141 677€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
80 190€ 76 861€ -10 650€ 21€ 21€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 604€ 1 736€ 957€ 104€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 404€ 1 406€ 325€ 58€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 230€ 37 396€ 11 046€ 2 842€ 480€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 439€ 16 037€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-5 820€ -10 358€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
83 640 € 88 355 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
83 640€ 88 355€