Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 178 410 € 9 536 992 € 9 916 166 € 10 370 516 € 11 674 846 € 11 425 070 € 11 648 906 € 11 043 483 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 923 910 € 8 398 863 € 8 873 816 € 9 387 824 € 9 861 071 € 10 334 548 € 10 690 844 € 9 976 186 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 148 905 € 1 212 734 € 1 276 563 € 1 340 392 € 1 404 222 € 1 468 051 € 1 419 502 €
007
A.I.4
Goodwill
1 148 905€ 1 212 734€ 1 276 563€ 1 340 392€ 1 404 222€ 1 468 051€ 1 419 502€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 775 005 € 7 186 129 € 7 597 253 € 8 047 432 € 8 456 849 € 8 866 497 € 9 271 342 € 9 976 186 €
012
A.II.1
Pozemky
184 125€ 184 125€ 184 125€ 226 762€ 226 762€ 226 762€ 226 762€ 226 762€
013
A.II.2
Stavby
890 758€ 945 301€ 999 845€ 1 054 388€ 1 108 932€ 1 163 476€ 1 218 019€ 1 288 278€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 700 122€ 6 056 703€ 6 413 283€ 6 766 282€ 7 116 355€ 7 471 459€ 7 826 561€ 8 461 146€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 800€ 4 800€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 254 474 € 1 138 105 € 1 042 327 € 982 671 € 1 813 643 € 1 090 414 € 957 844 € 1 058 809 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 100 € 16 200 € 24 300 € 32 400 € 40 500 €
032
B.I.1
Materiál
8 100€ 16 200€ 24 300€ 32 400€ 40 500€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
19 756 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
19 756€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
203 416 € 185 855 € 173 623 € 170 271 € 31 811 € 68 083 € 66 377 € 83 892 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
45 602€ 38 088€ 37 054€ 45 800€ 23 902€ 54 803€ 38 049€ 31 981€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
147 169€ 136 469€ 125 769€ 115 069€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 645€ 11 298€ 10 800€ 9 402€ 7 909€ 13 280€ 28 328€ 51 911€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 051 058 € 952 250 € 868 704 € 804 300 € 1 765 632 € 998 031 € 839 311 € 934 417 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 010€ 3 010€ 2 542€ 2 650€ 70 145€ 70 145€ 70 145€ 41 141€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 048 048€ 949 240€ 866 162€ 801 650€ 1 695 487€ 927 886€ 769 166€ 893 276€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 € 24 € 23 € 21 € 132 € 108 € 218 € 8 488 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5€ 2€ 8 246€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26€ 24€ 23€ 21€ 127€ 108€ 216€ 242€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 178 410 € 9 536 992 € 9 916 166 € 10 370 516 € 11 674 846 € 11 425 070 € 11 648 906 € 11 043 483 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 432 194 € 813 169 € -361 229 € -505 092 € -612 253 € -717 425 € -497 531 € 511 336 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-45 637 € -98 488 € -148 711 € -229 069 € -246 125 € -295 307 € -39 508 € 2 500 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-45 637€ -98 488€ -148 711€ -229 069€ -246 125€ -295 307€ -39 508€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
881 657 € -242 518 € -306 023 € -396 128 € -452 118 € -375 645 € 71 113 € 115 278 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 404 888€ 280 713€ 217 208€ 127 103€ 71 113€ 71 113€ 71 113€ 115 278€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-523 231€ -523 231€ -523 231€ -523 231€ -523 231€ -446 758€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
566 174 € 1 124 175 € 63 505 € 90 105 € 55 990 € -76 473 € -559 136 € 366 058 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 746 216 € 8 723 823 € 10 277 395 € 10 875 608 € 12 287 099 € 12 142 495 € 12 146 437 € 10 532 147 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 1 000 € 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€ 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 288 910 € 4 331 883 € 4 973 106 € 5 029 828 € 5 046 314 € 5 095 163 € 4 879 909 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 879 909€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 288 910€ 4 288 909€ 4 879 910€ 4 879 910€ 4 879 910€ 4 879 910€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
42 974€ 93 196€ 149 918€ 166 404€ 215 253€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
591 706 € 890 840 € 1 167 689 € 1 073 680 € 1 833 185 € 1 004 732 € 587 928 € 3 218 547 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 959€ 56 096€ 19 863€ 18 384€ 330 185€ 184 587€ 38 663€ 302 344€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 913 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
489 104€ 759 769€ 1 089 424€ 973 237€ 1 420 371€ 737 184€ 489 997€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6€ 19 460€ 2 887€ 2 909€ 2 909€ 2 907€ 4€ 3 203€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
45 637€ 55 515€ 55 515€ 79 150€ 79 720€ 80 054€ 59 264€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 864 600 € 3 500 100 € 4 135 600 € 4 771 100 € 5 406 600 € 6 042 100 € 6 677 600 € 7 313 100 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 864 600€ 3 500 100€ 4 135 600€ 4 771 100€ 5 406 600€ 6 042 100€ 6 677 600€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 864 600€ 635 500€ 635 500€ 635 500€ 635 500€ 635 500€ 635 500€ 635 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé