Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
05.03.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 545 448 € 1 394 646 € 840 723 € 706 380 € 717 250 € 371 901 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 191 827 € 551 070 € 446 055 € 402 105 € 383 985 € 80 185 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 191 495 € 551 070 € 446 055 € 402 105 € 383 985 € 80 185 €
012
A.II.1
Pozemky
20 109€ 20 108€ 2 108€ 2 108€ 2 108€ 4 300€
013
A.II.2
Stavby
134 392€ 138 125€ 141 858€ 145 591€ 7 893€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
909 971€ 355 222€ 285 785€ 227 238€ 232 553€ 67 992€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
127 023€ 37 615€ 16 304€ 27 168€ 149 324€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
332 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
332€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
399 575 € 447 248 € 363 674 € 258 536 € 227 956 € 273 520 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
20 151 € 12 500 € 40 825 € 49 960 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
20 151€ 12 500€ 40 825€ 49 960€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
126 871 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
91 500€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
35 371€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
219 052 € 380 256 € 299 486 € 145 495 € 121 097 € 172 340 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
219 052€ 244 656€ 122 352€ 85 370€ 110 636€ 170 245€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
115 000€ 166 968€ 50 000€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
125€ 461€ 2 095€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 600€ 10 166€ 10 000€ 10 000€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 501 € 54 492 € 23 363 € 63 081 € 106 859 € 101 180 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 690€ 4 672€ 4 949€ 62 894€ 106 540€ 55 948€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 811€ 49 820€ 18 414€ 187€ 319€ 45 232€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
954 046 € 396 328 € 30 994 € 45 739 € 105 309 € 18 196 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
871 545€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82 501€ 396 328€ 30 994€ 45 739€ 105 309€ 9 545€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 651€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 545 448 € 1 394 646 € 840 723 € 706 380 € 717 250 € 371 901 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
417 258 € 354 210 € 287 312 € 206 314 € 184 847 € 100 939 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
339 € 339 € 339 € 339 € 339 € 339 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
339€ 339€ 339€ 339€ 339€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
339€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
308 378 € 281 972 € 200 976 € 179 508 € 95 600 € 56 168 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
308 378€ 281 972€ 200 976€ 179 508€ 95 600€ 56 168€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
103 541 € 66 899 € 80 997 € 21 467 € 83 908 € 39 432 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 100 139 € 1 040 436 € 553 411 € 500 066 € 532 403 € 269 701 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
159 963 € 126 169 € 83 851 € 46 446 € 75 000 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
129 221€ 126 169€ 83 851€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 742€ 46 446€ 75 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
15 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
717 471 € 90 928 € 88 749 € 64 766 € 33 013 € 39 191 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 316€ 1 361€ 688€ 258€ 109€ 66€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
715 155€ 89 567€ 88 061€ 64 508€ 32 904€ 39 125€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
370 117 € 368 129 € 192 732 € 165 692 € 170 515 € 112 787 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
225 523€ 203 444€ 92 794€ 110 112€ 141 477€ 103 219€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 872€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 547€ 9 209€ 6 024€ 2 796€ 70€ 1 764€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 190€ 5 931€ 3 354€ 1 132€ 623€ 977€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 931€ 32 978€ 53 497€ 23 495€ 28 084€ 6 787€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
85 926€ 111 695€ 37 063€ 28 157€ 261€ 40€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
52 000€ 52 000€ 39 843€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
800 588 € 403 210 € 188 079 € 223 162 € 214 032 € 117 723 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
496 572€ 313 900€ 120 788€ 145 406€ 93 750€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
304 016€ 89 310€ 67 291€ 77 756€ 214 032€ 23 973€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
28 051 € 1 261 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
261€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 051€ 1 000€