Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
939 445 € 2 287 868 € 1 968 144 € 1 740 701 € 1 507 645 € 1 511 477 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
488 332 € 537 604 € 586 876 € 636 148 € 685 420 € 985 238 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
488 332 € 537 604 € 586 876 € 636 148 € 685 420 € 985 238 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
443 282€ 494 642€ 494 642€ 520 322€ 546 002€ 571 682€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 050€ 42 962€ 92 234€ 115 826€ 139 418€ 413 556€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
451 113 € 1 750 264 € 1 381 268 € 1 104 553 € 822 225 € 526 239 €
015
B.I.
Zásoby
20 556€ 20 556€ 20 556€ 20 556€ 20 556€ 20 556€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
396 662€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
26 734 € 52 287 € 13 243 € 14 675 € 26 669 € 13 059 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 309€ 17 095€ 10 573€ 12 004€ 21 377€ 9 391€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 898€ 25 873€ 1 447€ 1 441€ 2 360€ 1 974€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 527€ 9 319€ 1 223€ 1 230€ 2 932€ 1 694€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 161 € 1 677 421 € 1 347 469 € 1 069 322 € 775 000 € 492 624 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 161€ 864 421€ 1 347 469€ 1 069 322€ 775 000€ 492 624€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
813 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
939 445 € 2 287 868 € 1 968 144 € 1 740 701 € 1 507 645 € 1 511 477 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
453 548 € 336 481 € 259 919 € 46 223 € -209 415 € -181 576 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
330 981€ 254 419€ 40 723€ -214 415€ -186 576€ -172 437€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
117 067 € 76 562 € 213 696 € 255 638 € -27 839 € -14 139 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
485 897 € 1 951 387 € 1 708 225 € 1 694 478 € 1 717 060 € 1 693 053 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
158 836€ 1 758 686€ 1 672 502€ 1 672 502€ 1 672 502€ 1 672 502€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
327 061 € 192 701 € 35 723 € 21 976 € 44 558 € 20 551 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
311 820€ 192 701€ 17 529€ 15 427€ 16 395€ 17 288€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 241€ 18 194€ 6 549€ 28 163€ 3 263€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci