Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
502 627 € 526 992 € 520 000 € 543 771 € 515 730 € 527 548 € 486 260 € 481 727 € 570 032 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
502 627€ 526 992€ 520 000€ 543 771€ 515 730€ 527 548€ 486 260€ 481 727€ 570 032€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
334 042 € 275 025 € 83 444 € 82 918 € 103 445 € 97 204 € 101 868 € 122 012 € 83 416 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 273€ 1 082€ 552€ 801€ 995€ 4 012€ 3 942€ 9 618€ 10 519€
10
B.2
Služby
331 769€ 273 943€ 82 892€ 82 117€ 102 450€ 93 192€ 97 926€ 112 394€ 72 897€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
168 585 € 251 967 € 436 556 € 460 853 € 412 285 € 430 344 € 384 392 € 359 715 € 486 616 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
1 049€ 779€ 713€ 779€ 1 496€ 4€ 456€ -1 299€ 515€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 272€ 49 272€ 49 272€ 49 272€ 299 818€ 322 656€ 328 620€ 329 232€ 328 322€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 762€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 731€ 21€ 8 421€ 11 186€ 23 974€ 21 750€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 782€ 2 544€ 2 452€ 2 908€ 3 386€ 3 666€ 4 419€ 3 558€ 3 587€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
127 213 € 199 372 € 384 119 € 407 915 € 116 006 € 104 018 € 62 083 € 59 960 € 175 942 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
13 092€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 292€ 10 429€ 64€ 25€ 29€ 10€ 12€ 24€
39
N
Nákladové úroky
8 903€ 115 045€ 115 045€ 115 045€ 115 361€ 115 045€ 115 045€ 136 541€ 195 189€
40
XI.
Kurzové zisky
8€ 112€
41
O
Kurzové straty
47€ 28€ 211€ 109€ 42€ 131€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73€ 64€ 92€ 107€ 130€ 146€ 140€ 134€ 175€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 684 € -91 588 € -115 120 € -115 180 € -115 677 € -115 271 € -115 209 € -136 682 € -195 340 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
121 529 € 107 784 € 268 999 € 292 735 € 329 € -11 253 € -53 126 € -76 722 € -19 398 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 462 € 31 222 € 55 303 € 37 097 € 28 168 € 2 886 € 962 € 2 € 4 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 462€ 31 222€ 55 303€ 37 097€ 28 168€ 2 886€ 962€ 2€ 4€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
117 067 € 76 562 € 213 696 € 255 638 € -27 839 € -14 139 € -54 088 € -76 724 € -19 402 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
121 529 € 107 784 € 268 999 € 292 735 € 329 € -11 253 € -53 126 € -76 722 € -19 398 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
117 067 € 76 562 € 213 696 € 255 638 € -27 839 € -14 139 € -54 088 € -76 724 € -19 402 €