Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
527 548€ 486 260€ 489 489€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
527 548 € 497 446 € 512 559 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 762€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
527 548€ 486 260€ 481 727€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 186€ 23 070€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
423 530 € 435 363 € 452 599 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 261€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 012€ 3 942€ 2 357€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
93 192€ 97 926€ 112 394€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
4€ 456€ -1 299€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
322 656€ 328 620€ 329 232€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
322 656€ 328 620€ 329 232€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 666€ 4 419€ 2 654€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 018 € 62 083 € 59 960 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
430 344 € 384 392 € 367 477 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 € 18 € 124 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 € 10 € 12 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
29€ 10€ 12€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 112€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
115 300 € 115 227 € 136 806 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
115 045 € 115 045 € 136 541 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
115 045€ 115 045€ 136 541€
52
O.
Kurzové straty
109€ 42€ 131€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
146€ 140€ 134€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-115 271 € -115 209 € -136 682 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 253 € -53 126 € -76 722 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 886 € 962 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 886€ 962€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-14 139 € -54 088 € -76 724 €