Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 237 428 € 838 294 € 1 149 681 € 892 094 € 795 633 € 1 060 338 € 1 182 622 € 2 309 816 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
251 513 € 258 530 € 371 447 € 387 488 € 403 531 € 422 441 € 442 400 € 362 365 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 083 € 3 750 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 083€ 3 750€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
149 430 € 154 780 € 171 447 € 187 488 € 203 531 € 222 441 € 242 400 € 262 365 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
136 644€ 151 835€ 167 027€ 182 219€ 197 411€ 212 603€ 242 987€ 258 179€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 786€ 2 945€ 4 420€ 5 269€ 6 120€ 9 838€ -587€ 4 186€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 100 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
100 000€ 100 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 100 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 985 262 € 579 764 € 776 706 € 504 287 € 391 791 € 637 665 € 740 222 € 1 945 256 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
285 269 € 109 345 € 216 928 € 84 977 € 110 764 € 77 955 € 209 697 € 1 059 652 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
285 269€ 109 345€ 216 928€ 84 977€ 110 764€ 77 955€ 212 877€ 1 059 652€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-3 180€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
85 533 € 117 968 € 190 970 € 105 757 € 554 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
13 811€ 190 970€ 87 149€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
85 533€ 104 157€ 18 608€ 554€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
609 134 € 17 140 € 25 266 € 360 298 € 12 290 € 101 021 € 45 569 € 605 124 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
609 134 € 11 658 € 25 266 € 360 298 € 12 290 € 99 991 € 45 225 € 592 619 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
609 134€ 11 658€ 25 266€ 360 298€ 12 290€ 99 991€ 45 225€ 592 619€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
157€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 482€ 1 030€ 187€ 12 505€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 005 326 € 335 311 € 534 512 € 59 012 € 77 767 € 458 689 € 379 199 € 279 926 €
072
B.V.1.
Peniaze
403 228€ 44 682€ 22 976€ 15 868€ 19 387€ 40 451€ 258 949€ 142 054€
073
B.V.2.
Účty v bankách
602 098€ 290 629€ 511 536€ 43 144€ 58 380€ 418 238€ 120 250€ 137 872€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
653 € 1 528 € 319 € 311 € 232 € 2 195 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
653€ 1 528€ 319€ 311€ 232€ 2 195€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 237 428 € 838 294 € 1 149 681 € 892 094 € 795 633 € 1 060 338 € 1 182 622 € 2 309 816 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 304 € 612 € 261 355 € 236 971 € 219 729 € 186 702 € 151 843 € 113 176 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 649 € 448 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 649€ 448€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-102 396 € -37 266 € 125 321 € 108 079 € 75 051 € 40 194 € -1 658 € 25 422 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
368 136€ 259 364€ 234 979€ 217 737€ 184 709€ 149 852€ 112 951€ 112 950€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-470 532€ -296 630€ -109 658€ -109 658€ -109 658€ -109 658€ -114 609€ -87 528€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 950 € -73 772 € 24 384 € 17 242 € 33 028 € 34 858 € 41 852 € -22 694 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 233 124 € 837 682 € 888 326 € 655 123 € 575 904 € 873 636 € 1 030 779 € 2 196 640 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
212 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 30 004 € 4 € 87 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 30 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 000€ 20 000€ 20 000€ 30 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
212€ 4€ 4€ 87€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 184 681 € 554 688 € 795 144 € 610 991 € 332 482 € 814 267 € 961 635 € 2 000 668 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
529 337 € 567 € 269 902 € 82 884 € 37 245 € 199 426 € 425 344 € 1 453 779 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
529 337€ 567€ 269 902€ 82 884€ 37 245€ 199 426€ 425 344€ 1 453 779€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
209 956€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
514 860€ 514 902€ 513 926€ 516 540€ 283 985€ 611 813€ 523 646€ 333 572€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 302€ 4 645€ 687€ 1 280€ 1 292€ 1 163€ 665€ 2 373€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 800€ 3 190€ 923€ 753€ 776€ 96€ 262€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
49 883€ 3 893€ 9 250€ 9 285€ 8 935€ 1 520€ 11 980€ 148€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
81 499€ 27 491€ 456€ 249€ 249€ 249€ 578€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 001 € 933 € 933 € 879 € 879 € 1 282 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 001€ 933€ 933€ 879€ 879€ 1 282€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
384 360€ 282 994€ 72 181€ 23 199€ 222 489€ 28 486€ 68 261€ 70 804€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
663 871€ 123 799€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé