Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 436 577€ 9 307 388€ 5 751 498€ 3 850 602€ 5 296 730€ 4 947 903€ 5 076 849€ 6 298 054€ 12 163 414€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 927 484€ 9 123 146€ 5 566 902€ 3 627 346€ 5 084 096€ 4 767 045€ 4 909 831€ 6 156 083€ 11 894 018€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
509 093 € 184 242 € 184 596 € 223 256 € 212 634 € 180 858 € 167 018 € 141 971 € 269 396 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
29 647 € 57 758 € 29 127 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
29 647€ 57 758€ 29 127€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
151 589 € 109 513 € 90 410 € 71 059 € 105 838 € 59 531 € 63 755 € 83 107 € 146 666 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 755€ 21 793€ 3 358€ 6 976€ 50 923€ 6 981€ 9 970€ 25 737€ 26 366€
10
B.2
Služby
146 834€ 87 720€ 87 052€ 64 083€ 54 915€ 52 550€ 53 785€ 57 370€ 120 300€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
357 504 € 74 729 € 94 186 € 152 197 € 106 796 € 121 327 € 132 910 € 116 622 € 151 857 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
112 213 € 142 162 € 37 277 € 29 189 € 29 501 € 24 581 € 42 651 € 39 915 € 17 865 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 996€ 105 288€ 26 089€ 21 612€ 19 364€ 18 086€ 29 833€ 28 305€ 12 384€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 583€ 34 859€ 9 123€ 7 577€ 7 097€ 6 146€ 10 705€ 9 951€ 4 386€
16
C.4
Sociálne náklady
3 634€ 2 015€ 2 065€ 3 040€ 349€ 2 113€ 1 659€ 1 095€
17
D
Dane a poplatky
9 629€ 10 163€ 615€ 2 637€ 703€ 305€ 681€ 633€ 695€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 482€ 17 917€ 16 042€ 16 042€ 18 910€ 19 959€ 19 965€ 21 615€ 21 033€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 180€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 525€ 27 607€ 2 054€ 17 587€ 84€ 4 265€ 5 390€ 10 947€ 258€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 320€ 5 480€ 2 854€ 3 983€ 544€ 24 194€ 3 897€ 1 035€ 4 615€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
195 385 € -73 386 € 39 452 € 117 933 € 57 222 € 56 553 € 67 926 € 64 371 € 107 907 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
5 278€ 3 970€ 11 012€ 18 079€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
145 181€ 1 781€ 13 401€ 50 066€ 1 457€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
13€ 800€ 3€ 1€ 2€ 6€ 70€
39
N
Nákladové úroky
9 805€ 5 333€ 9 127€ 7 518€ 10 072€ 11 110€ 15 671€ 23 234€ 668€
40
XI.
Kurzové zisky
50 951€ 22 857€ 7 020€ 1 483€ 214€ 34€ 1 600€ 2 276€ 2 819€
41
O
Kurzové straty
41 265€ 11 569€ 6 224€ 76 148€ 1 082€ 56€ 2 175€ 5 382€ 1 729€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 086€ 6 341€ 3 724€ 4 349€ 3 829€ 3 485€ 10 031€ 10 664€ 3 706€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-151 373 € -386 € -7 758 € -95 963 € -14 766 € -14 616 € -15 263 € -87 064 € 13 408 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
44 012 € -73 772 € 31 694 € 21 970 € 42 456 € 41 937 € 52 663 € -22 693 € 121 315 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
48 962 € 7 310 € 4 728 € 9 428 € 7 079 € 10 811 € 1 € 8 364 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48 962€ 7 310€ 4 728€ 9 428€ 7 079€ 10 811€ 1€ 8 364€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 950 € -73 772 € 24 384 € 17 242 € 33 028 € 34 858 € 41 852 € -22 694 € 112 951 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
44 012 € -73 772 € 31 694 € 21 970 € 42 456 € 41 937 € 52 663 € -22 693 € 121 315 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 950 € -73 772 € 24 384 € 17 242 € 33 028 € 34 858 € 41 852 € -22 694 € 112 951 €