Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SUPERFICIES, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 828 570 € 9 190 664 € 9 619 029 € 9 880 068 € 10 549 805 € 10 924 449 € 11 732 455 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 857 206 € 8 333 048 € 8 808 891 € 9 263 637 € 9 736 672 € 10 209 938 € 10 667 662 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 014 380 € 2 137 710 € 2 261 040 € 2 384 370 € 2 507 700 € 2 631 030 € 2 754 360 €
007
A.I.4
Goodwill
2 014 380€ 2 137 710€ 2 261 040€ 2 384 370€ 2 507 700€ 2 631 030€ 2 754 360€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 842 826 € 6 195 338 € 6 547 851 € 6 879 267 € 7 228 972 € 7 578 908 € 7 913 302 €
012
A.II.1
Pozemky
109 978€ 109 978€ 109 978€ 109 978€ 109 978€ 109 978€ 109 978€
013
A.II.2
Stavby
936 111€ 993 413€ 1 050 714€ 1 092 146€ 1 148 629€ 1 205 112€ 1 261 594€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 796 737€ 5 091 947€ 5 387 159€ 5 677 143€ 5 965 565€ 6 259 018€ 6 541 730€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 800€ 4 800€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
971 364 € 857 616 € 810 138 € 616 431 € 813 133 € 714 129 € 1 063 969 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 173 € 12 347 € 18 521 € 24 695 €
032
B.I.1
Materiál
6 173€ 12 347€ 18 521€ 24 695€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
71 626 € 249 040 € 39 437 € 54 810 € 38 824 € 60 761 € 65 778 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 815€ 36 142€ 27 093€ 42 374€ 28 769€ 46 344€ 49 559€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
13 085€ 200 343€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 726€ 12 555€ 12 344€ 12 436€ 10 055€ 14 417€ 16 219€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
899 738 € 608 576 € 770 701 € 555 448 € 761 962 € 634 847 € 973 496 €
056
B.IV.1
Peniaze
236€ 236€ 237€ 365€ 27 865€ 27 865€ 27 865€
057
B.IV.2
Účty v bankách
899 502€ 608 340€ 770 464€ 555 083€ 734 097€ 606 982€ 945 631€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
382 € 824 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1€ 1€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
381€ 823€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 828 570 € 9 190 664 € 9 619 029 € 9 880 068 € 10 549 805 € 10 924 449 € 11 732 455 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 898 708 € 1 191 860 € 13 947 € -311 242 € -494 391 € -621 970 € -553 532 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-97 846 € -214 400 € -265 349 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-97 846€ -214 400€ -267 849€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 500 € 6 102 € 6 102 € 6 103 € 5 000 € 5 000 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 500€ 6 102€ 6 102€ 6 103€ 5 000€ 5 000€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 159 360 € -17 155 € -342 344 € -427 648 € -437 570 € -315 683 € -157 647 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 596 930€ 420 415€ 95 226€ 9 922€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-437 570€ -437 570€ -437 570€ -437 570€ -437 570€ -315 683€ -157 647€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
706 848 € 1 177 913 € 325 189 € 85 303 € 11 025 € -121 887 € -158 036 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 929 862 € 7 998 804 € 9 605 082 € 10 191 310 € 11 044 132 € 11 546 355 € 12 285 923 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 1 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 729 703 € 3 306 462 € 3 905 862 € 3 951 572 € 4 220 922 € 4 308 305 € 4 464 959 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 220 922€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 729 703€ 3 306 462€ 3 905 862€ 3 951 572€ 4 220 922€ 4 220 922€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
87 383€ 244 037€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 674 € 96 489 € 92 424 € 74 199 € 773 408 € 545 621 € 502 059 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
61 668€ 61 663€ 22 062€ 22 072€ 61 791€ 138 762€ 54 415€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
423 827€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
67 482€ 49 247€ 610 891€ 276 962€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6€ 34 826€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 5€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
97 846€ 127 017€ 23 812€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 137 485 € 4 594 853 € 5 605 796 € 6 164 539 € 6 048 802 € 6 691 929 € 7 317 905 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 215 484€ 3 767 979€ 4 594 598€ 5 408 622€ 6 027 341€ 6 667 678€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
922 001€ 826 874€ 1 011 198€ 755 917€ 6 048 802€ 664 588€ 650 227€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
64 € 64 € 64 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
64€ 64€ 64€