Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Telecom debt, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.11.2019
31.10.2020
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
261 736 € 191 561 € 214 313 € 390 020 € 438 596 € 1 252 004 € 1 035 060 € 657 769 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
261 736 € 191 561 € 214 313 € 390 020 € 438 596 € 1 252 004 € 1 035 060 € 657 769 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
106 104 € 196 093 € 15 758 € 132 € 276 000 € 202 000 € 2 000 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
132€ 26 000€ 2 000€ 2 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 104€ 21 093€ 15 758€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
100 000€ 175 000€ 250 000€ 200 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
261 736 € 85 457 € 18 220 € 374 262 € 438 464 € 976 004 € 833 060 € 655 769 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
261 736€ 85 457€ 18 220€ 374 262€ 438 464€ 976 004€ 833 060€ 655 769€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
261 736 € 191 561 € 214 313 € 390 020 € 438 596 € 1 252 004 € 1 035 060 € 657 769 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
248 617 € 191 561 € 214 313 € 290 020 € 346 400 € 61 071 € 41 932 € 23 111 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
36 432€ 17 611€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
243 117 € 186 061 € 208 813 € 284 520 € 340 900 € 19 139 € 18 821 € 17 611 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 119 € 100 000 € 92 196 € 1 190 933 € 993 128 € 634 658 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
13 119 € 100 000 € 92 196 € 1 190 933 € 993 128 € 634 658 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 190 848€ 992 967€ 634 405€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 119€ 92 196€ 85€ 161€ 253€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
100 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci