Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.07.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 827 200€ 19 369 240€ 7 460 293€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 827 200 € 19 369 240 € 7 460 292 € 9 417 406 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 267€ 11 889 608€ 5 996 684€ 9 231 214€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
584 085€ 5 573 986€ 276€ 2 588€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 241 848€ 1 905 646€ 1 463 332€ 183 604€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
576 896 € 19 358 017 € 7 452 251 € 9 608 132 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 838 464€ 5 891 409€ 9 035 259€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 888 005€ 1 359 477€ 293 098€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
575 785€ 5 588 213€ 115 861€ 100 635€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
262 € 43 153 € 85 301 € 175 061 €
16
E.1.
Mzdové náklady
194€ 30 897€ 61 495€ 131 037€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
68€ 11 079€ 21 559€ 39 168€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 177€ 2 247€ 4 856€
20
F.
Dane a poplatky
183€ 140€ 246€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
849€ -1€ 63€ 3 833€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 250 304 € 11 223 € 8 041 € -190 726 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 567 € -1 851 088 € -1 369 787 € -195 190 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 562 € 3 € 4 € 416 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 4 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 4€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 562€ 408€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 016 € 1 765 € 2 631 € 5 239 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 016€ 1 765€ 2 631€ 5 239€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 454 € -1 762 € -2 627 € -4 823 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 245 850 € 9 461 € 5 414 € -195 549 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 680 € 2 881 € 2 880 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 680€ 2 881€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 244 170 € 6 580 € 2 534 € -195 550 €