Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIREMA TRADE SK s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 596 202€ 860 231€ 62 744€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 596 202 € 859 667 € 62 728 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 551 588€ 858 548€ 38 927€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 262€ 650€ 23 700€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 575€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
777€ 469€ 101€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 123 393 € 836 565 € 52 742 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 869 079€ 775 267€ 12 064€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
132 931€ 3 318€ 3 647€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 027 367€ 48 912€ 27 433€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
72 565 € 7 566 € 7 822 €
16
E.1.
Mzdové náklady
52 144€ 5 572€ 5 760€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 069€ 1 961€ 2 027€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 352€ 33€ 35€
20
F.
Dane a poplatky
115€ 313€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
891€ 1 389€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
891€ 1 389€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 560€ 1 385€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2€ 74€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
472 809 € 23 102 € 9 986 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
545 473 € 31 701 € 19 483 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
563 € 16 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
563 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
563€ 16€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 423 € 1 321 € 2 416 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 183 € 777 € 881 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 183€ 777€ 881€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 240€ 544€ 1 535€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 423 € -758 € -2 400 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
449 386 € 22 344 € 7 586 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
95 378 € 4 839 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
95 378€ 4 839€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
354 008 € 17 505 € 7 586 €