Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 103 205 € 1 160 300 € 976 359 € 602 115 € 453 918 € 283 752 € 331 686 € 268 158 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
871 898 € 899 884 € 820 223 € 511 222 € 375 750 € 214 823 € 229 934 € 183 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
871 898 € 899 884 € 820 223 € 511 222 € 375 750 € 214 823 € 229 934 € 183 057 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
175 907€ 179 698€ 183 459€ 183 459€ 187 220€ 38 670€ 38 670€ 38 670€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
695 991€ 720 186€ 636 764€ 327 763€ 188 530€ 176 153€ 191 264€ 144 387€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
231 307 € 260 416 € 156 136 € 90 893 € 78 168 € 68 929 € 101 752 € 85 101 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
66 552 € 90 196 € 29 106 € 21 165 € 9 317 € 6 241 € 39 383 € 11 846 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
65 154€ 89 059€ 28 568€ 19 246€ 1 781€ 1 381€ 35 727€ 1 240€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
538€ 1 919€ 7 536€ 1 592€ 1 998€ 10 376€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 398€ 1 137€ 3 268€ 1 658€ 230€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
164 755 € 170 220 € 127 030 € 69 728 € 68 851 € 62 688 € 62 369 € 73 255 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
164 755€ 170 220€ 127 030€ 69 728€ 68 851€ 62 688€ 62 369€ 73 255€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 103 205 € 1 160 300 € 976 359 € 602 115 € 453 918 € 283 752 € 331 686 € 268 158 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-169 976 € -165 317 € -181 243 € -193 807 € -176 517 € -148 744 € -95 457 € -58 719 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-170 317€ -186 244€ -198 806€ -181 518€ -153 744€ -100 456€ -63 720€ -27 920€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 659 € 15 927 € 12 563 € -17 289 € -27 773 € -53 288 € -36 737 € -35 799 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 273 181 € 1 325 617 € 1 157 602 € 795 922 € 630 435 € 432 496 € 427 143 € 326 877 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
68 517€ 56 392€ 4 035€ 16 852€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 173€ 3 173€ 3 173€ 22 307€ 60 575€ 57 573€ 89 001€ 117 810€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
285 324 € 362 965 € 378 736 € 181 157 € 94 508 € 114 335 € 101 571 € 50 241 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
43 648€ 64 610€ 79 853€ 57 221€ 54 522€ 45 752€ 37 898€ 23 977€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 343€ 623€ 644€ 1 525€ 1 525€ 1 525€ 537€ 478€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
238 333€ 297 732€ 298 239€ 122 411€ 38 461€ 67 058€ 63 136€ 25 786€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
14€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
916 167€ 903 087€ 775 693€ 592 444€ 475 352€ 260 588€ 232 536€ 141 974€