Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 023 787 € 23 779 434 € 15 198 063 € 6 404 168 € 4 658 288 € 4 830 886 € 4 201 660 € 3 606 713 € 3 921 038 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 231 457 € 14 036 222 € 8 828 157 € 2 954 335 € 2 206 144 € 1 380 049 € 914 533 € 762 734 € 628 551 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 834 € 14 817 € 27 228 € 31 883 € 46 251 € 54 263 € 27 403 € 15 955 € 9 669 €
005
A.I.2
Software
31 834€ 14 817€ 27 228€ 31 883€ 46 251€ 54 263€ 27 403€ 15 955€ 9 669€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 194 623 € 14 021 405 € 8 800 929 € 2 832 452 € 2 069 893 € 1 235 786 € 882 130 € 741 779 € 613 882 €
013
A.II.2
Stavby
9 398 440€ 8 585 077€ 1 193 155€ 814 449€ 591 978€ 437 099€ 430 572€ 433 581€ 453 221€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 700 815€ 3 480 223€ 2 360 200€ 1 030 819€ 808 629€ 557 362€ 321 607€ 267 643€ 149 046€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 095 368€ 1 956 105€ 5 247 574€ 987 184€ 669 286€ 241 325€ 129 951€ 40 555€ 11 615€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 515 653 € 9 475 367 € 5 964 032 € 3 182 476 € 2 322 392 € 3 421 818 € 3 149 527 € 2 843 056 € 2 933 191 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 476 989 € 1 339 504 € 955 401 € 497 830 € 577 496 € 536 431 € 501 973 € 343 516 € 325 776 €
035
B.I.1
Materiál
1 360 225€ 1 241 520€ 863 464€ 497 830€ 577 496€ 536 431€ 501 973€ 343 516€ 325 776€
039
B.I.5
Tovar
116 764€ 97 984€ 91 937€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
143 992 € 115 613 € 132 371 € 80 916 € 47 584 € 5 792 € 5 792 € 7 153 € 40 593 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
143 992€ 115 613€ 132 371€ 80 916€ 47 584€ 5 792€ 5 792€ 7 153€ 40 593€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 535 070 € 7 709 633 € 4 786 524 € 2 470 525 € 1 681 878 € 2 866 553 € 2 620 444 € 2 455 387 € 2 495 242 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 514 932 € 4 635 240 € 4 551 016 € 2 465 640 € 1 669 682 € 2 864 049 € 2 599 590 € 2 273 181 € 2 313 712 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
27 272€ 57 197€ 10 829€ 80 889€ 38 760€ 68 687€ 49 516€ 36 886€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 487 660€ 4 578 043€ 4 540 187€ 2 384 751€ 1 630 922€ 2 795 362€ 2 550 074€ 2 236 295€ 2 313 712€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 000€ 181 000€ 181 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
535 657€ 2 635 178€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
244€ 171€ 233 096€ 2 141€ 9 797€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
484 237€ 439 044€ 2 412€ 2 744€ 2 399€ 2 504€ 854€ 1 206€ 530€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
359 602 € 310 617 € 89 736 € 133 205 € 15 434 € 13 042 € 21 318 € 37 000 € 71 580 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 995€ 8 512€ 8 595€ 4 216€ 3 393€ 2 870€ 10 214€ 12 079€ 7 063€
073
B.V.2.
Účty v bankách
349 607€ 302 105€ 81 141€ 128 989€ 12 041€ 10 172€ 11 104€ 24 921€ 64 517€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
276 677 € 267 845 € 405 874 € 267 357 € 129 752 € 29 019 € 137 600 € 923 € 359 296 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 980€ 958€ 958€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
261 151€ 251 365€ 257 870€ 252 857€ 2 417€ 13 561€ 1 642€ 923€ 4 143€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
15 526€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 500€ 148 004€ 14 500€ 127 335€ 14 500€ 135 000€ 355 153€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 023 787 € 23 779 434 € 15 198 063 € 6 404 168 € 4 658 288 € 4 830 886 € 4 201 660 € 3 606 713 € 3 921 038 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 902 468 € 4 687 158 € 2 035 504 € 491 586 € 378 016 € 158 554 € 72 650 € -1 539 399 € -1 588 654 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
303 164€ 303 164€ 303 164€ 303 164€ 303 164€ 2 890 000€ 1 590 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 353 994 € 1 202 340 € 658 428 € 44 850 € -2 007 938 € -1 569 399 € -1 618 654 € -1 625 862 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 353 994€ 1 202 340€ 658 428€ 44 850€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 007 938€ -1 569 399€ -1 618 654€ -1 625 862€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 215 310 € 3 151 654 € 1 043 912 € 113 572 € 44 852 € -753 508 € 22 049 € 49 255 € 7 208 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 350 409 € 12 069 411 € 9 280 885 € 5 814 642 € 4 176 538 € 4 639 173 € 4 111 422 € 4 843 997 € 5 226 896 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
234 827 € 276 442 € 303 092 € 342 351 € 384 609 € 223 114 € 85 184 € 67 691 € 10 324 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
217 487€ 195 467€ 152 243€ 117 871€ 84 054€ 49 564€ 1 656€ 22 003€ 10 324€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
17 340€ 80 975€ 150 849€ 224 480€ 300 555€ 173 550€ 83 528€ 45 688€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
276 912 € 244 073 € 204 179 € 164 466 € 169 366 € 209 834 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
276 912€ 244 073€ 204 179€ 164 466€ 169 366€ 209 834€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 163 173 € 10 626 974 € 8 100 437 € 5 060 741 € 3 266 298 € 3 810 003 € 3 670 527 € 4 475 506 € 4 946 317 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 667 337 € 4 758 219 € 5 132 192 € 1 512 399 € 1 404 034 € 1 230 610 € 2 538 280 € 1 948 162 € 2 556 808 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 204 838€ 3 719 761€ 1 903 312€ 605 305€ 954 554€ 484 437€ 944 317€ 594 421€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 462 499€ 1 038 458€ 3 228 880€ 907 094€ 449 480€ 746 173€ 1 593 963€ 1 353 741€ 2 556 808€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
980 775€ 1 886 053€ 373 594€ 1 245 926€ 2 240€ 1 688 955€ 1 520 065€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 410 138€ 1 090 075€ 732 746€ 678 114€ 616 162€ 555 135€ 608 905€ 461 535€ 424 736€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
568 314€ 692 251€ 471 114€ 460 187€ 389 396€ 350 376€ 367 777€ 287 217€ 343 530€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 106 865€ 3 099 144€ 439 831€ 170 555€ 96 216€ 89 124€ 106 194€ 67 806€ 62 916€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
410 519€ 487 285€ 343 779€ 353 433€ 386 896€ 338 832€ 47 131€ 21 831€ 38 262€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
675 497 € 921 922 € 673 176 € 247 084 € 356 265 € 396 222 € 355 711 € 300 800 € 270 255 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
190 506€ 336 314€ 240 459€ 65 140€ 156 999€ 330 270€ 355 711€ 300 800€ 270 255€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
484 991€ 585 608€ 432 717€ 181 944€ 199 266€ 65 952€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 770 910 € 7 022 865 € 3 881 674 € 97 940 € 103 734 € 33 159 € 17 588 € 302 115 € 282 796 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
264 464€ 264 466€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 945 187€ 6 415 788€ 2 980 396€ 29 259€ 11 652€ 17 603€ 10 405€ 21 725€ 1 897€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
825 723€ 607 077€ 901 278€ 68 681€ 92 082€ 15 556€ 7 183€ 15 926€ 16 433€