Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 € 182 567 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
124 288 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
48 419 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
48 419€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
75 869 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
14 072€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 797€ 29 164€ 39 385€ 43 279€ 45 829€ 32 504€ 38 664€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
527 755 € 667 188 € 431 255 € 398 553 € 350 737 € 462 773 € 359 228 € 273 538 € 182 484 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
250 356 € 265 165 € 184 616 € 107 889 € 195 161 € 234 420 € 245 917 € 60 140 € 65 315 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
126 550€ 45 386€ 64 006€ 82 152€ 79 648€ 101 435€ 65 877€ 45 140€ 61 851€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 951€ 26 113€ 23 411€ 15 424€ 58 213€ 50 985€ 3 464€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
119 855€ 193 666€ 97 199€ 10 310€ 57 300€ 82 000€ 180 040€ 15 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
277 399 € 402 023 € 246 639 € 290 664 € 155 576 € 228 353 € 113 311 € 213 398 € 117 169 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 629€ 1 580€ 630€ 1 130€ 1 596€ 5 584€ 6 226€ 7 721€ 186€
057
B.IV.2
Účty v bankách
275 770€ 400 443€ 246 009€ 289 534€ 153 980€ 222 769€ 107 085€ 205 677€ 116 983€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
35 795 € 29 129 € 57 429 € 55 391 € 4 870 € 7 112 € 83 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 308€ 1 196€ 355€ 83€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 487€ 29 129€ 57 429€ 55 391€ 3 674€ 6 757€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 € 182 567 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
634 147 € 654 806 € 496 118 € 447 059 € 345 458 € 325 459 € 271 354 € 205 867 € 128 347 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
29 500 € 29 500 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
29 500€ 29 500€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
298 658 € 298 658 € 315 458 € 315 458 € 295 459 € 241 353 € 867 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
298 658€ 298 658€ 315 458€ 315 458€ 295 459€ 241 353€ 867€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 € 98 347 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 691 € 70 675 € 31 951 € 51 997 € 51 108 € 169 818 € 131 408 € 74 783 € 54 220 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 865 € 758 € 2 347 € 996 € 160 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 865€ 758€ 2 347€ 996€ 160€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 750 € 5 452 € 5 173 € 4 819 € 4 480 € 1 832 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 750€ 5 452€ 5 173€ 4 819€ 4 480€ 1 832€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
45 067 € 64 465 € 24 431 € 43 682 € 46 468 € 167 986 € 131 408 € 74 783 € 54 220 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 256€ 7 561€ 17 409€ 1 960€ 19 432€ 1 832€ 107 050€ 32 166€ 5 489€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 100€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
210€ 33 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 765€ 4 199€ 2 621€ 112 261€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 594€ 2 656€ 1 510€ 3 169€ 146€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 052€ 49 649€ 7 022€ 41 722€ 22 905€ 50 724€ 24 002€ 37 517€ 15 731€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
400€ 400€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé