Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
124 288 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
48 419 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
48 419€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
75 869 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
14 072€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 797€ 29 164€ 39 385€ 43 279€ 45 829€ 32 504€ 38 664€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
527 755 € 667 188 € 431 255 € 398 553 € 350 737 € 462 773 € 359 228 € 273 538 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
250 356 € 265 165 € 184 616 € 107 889 € 195 161 € 234 420 € 245 917 € 60 140 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
126 550 € 45 386 € 64 006 € 82 152 € 79 648 € 101 435 € 65 877 € 45 140 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
126 550€ 45 386€ 64 006€ 82 152€ 79 648€ 101 435€ 65 877€ 45 140€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
3€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 951€ 26 113€ 23 411€ 15 424€ 58 213€ 50 985€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
119 855€ 193 666€ 97 199€ 10 310€ 57 300€ 82 000€ 180 040€ 15 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
277 399 € 402 023 € 246 639 € 290 664 € 155 576 € 228 353 € 113 311 € 213 398 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 629€ 1 580€ 630€ 1 130€ 1 596€ 5 584€ 6 226€ 7 721€
073
B.V.2.
Účty v bankách
275 770€ 400 443€ 246 009€ 289 534€ 153 980€ 222 769€ 107 085€ 205 677€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
35 795 € 29 129 € 57 429 € 55 391 € 4 870 € 7 112 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 308€ 1 196€ 355€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 487€ 29 129€ 57 429€ 55 391€ 3 674€ 6 757€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
634 147 € 654 806 € 496 118 € 447 059 € 345 458 € 325 459 € 271 354 € 205 867 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 500 € 29 500 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 500€ 29 500€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
298 658 € 298 658 € 315 458 € 315 458 € 295 459 € 241 353 € 867 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
298 658€ 298 658€ 315 458€ 315 458€ 295 459€ 241 353€ 867€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 691 € 70 675 € 31 951 € 51 997 € 51 108 € 169 818 € 131 408 € 74 783 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 750 € 5 452 € 5 173 € 4 819 € 4 480 € 1 832 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 750€ 5 452€ 5 173€ 4 819€ 4 480€ 1 832€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 067 € 64 465 € 24 431 € 43 682 € 46 468 € 167 986 € 131 408 € 74 783 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 256 € 7 561 € 17 409 € 1 960 € 19 432 € 1 832 € 107 050 € 37 266 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 256€ 7 561€ 17 409€ 1 960€ 19 432€ 1 832€ 107 050€ 37 266€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
210€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 765€ 4 199€ 2 621€ 112 261€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 594€ 2 656€ 1 510€ 3 169€ 146€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 052€ 49 649€ 7 022€ 41 722€ 22 905€ 50 724€ 24 002€ 37 517€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
400€ 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 865 € 758 € 2 347 € 996 € 160 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 865€ 758€ 2 347€ 996€ 160€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé