Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 190€ 5 605€ 16 570€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 549€ 5 262€ 16 073€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 641 € 343 € 497 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
639 496 € 844 675 € 420 643 € 674 446 € 2 172 068 € 727 931 € 815 241 € 373 103 € 166 862 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
639 496€ 844 675€ 420 643€ 674 446€ 2 172 068€ 727 931€ 815 241€ 373 103€ 166 862€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
222 758 € 397 984 € 210 262 € 455 142 € 1 635 931 € 328 357 € 502 116 € 144 547 € 44 148 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 680€ 20 593€ 20 665€ 15 706€ 21 153€ 10 820€ 2 860€ 5 236€ 7 600€
10
B.2
Služby
199 078€ 377 391€ 189 597€ 439 436€ 1 614 778€ 317 537€ 499 256€ 139 311€ 36 548€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
418 379 € 447 034 € 210 381 € 219 801 € 536 137 € 399 574 € 313 125 € 228 556 € 122 714 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
86 608 € 81 894 € 109 230 € 98 908 € 486 699 € 317 293 € 1 210 € 1 011 €
13
C.1
Mzdové náklady
64 055€ 59 854€ 79 333€ 70 448€ 460 783€ 307 564€ 900€ 1 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 908€ 20 729€ 28 540€ 27 279€ 22 083€ 7 897€ 310€ 11€
16
C.4
Sociálne náklady
1 645€ 1 311€ 1 357€ 1 181€ 3 833€ 1 832€
17
D
Dane a poplatky
775€ 1 177€ 1 044€ 1 166€ 4 093€ 329€ 208€ 116€ 128€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 737€ 16 687€ 23 692€ 18 269€ 12 453€ 10 034€ 823€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 182€ 15 350€ 9 820€ 13 699€ 3 369€ 2 626€ 1 810€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 252€ 73 579€ 129 634€ 109 292€ 2 332€ 3 678€ 385€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 363€ 5 416€ 3 040€ 54 294€ 4 038€ 1 824€ 491€ 247€ 110€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
380 966 € 400 089 € 193 189 € 142 757 € 27 817 € 71 146 € 308 583 € 228 578 € 121 465 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 784€ 3 700€ 1 156€ 130€ 10€ 14€ 40€ 70€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
4€
41
O
Kurzové straty
1€ 3€ 1€ 8€ 1€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
387€ 337€ 303€ 79€ 115€ 78€ 154€ 151€ 75€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 396 € 3 360 € 852 € -87 € 18 € -70 € -140 € -111 € -5 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
382 362 € 403 449 € 194 041 € 142 670 € 27 835 € 71 076 € 308 443 € 228 467 € 121 460 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
81 373 € 81 801 € 43 381 € 41 069 € 7 836 € 16 970 € 67 956 € 52 600 € 23 113 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
81 373€ 81 801€ 43 381€ 41 069€ 7 836€ 16 970€ 67 956€ 52 600€ 23 113€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 € 98 347 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
382 362 € 403 449 € 194 041 € 142 670 € 27 835 € 71 076 € 308 443 € 228 467 € 121 460 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 € 98 347 €