Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
674 686€ 850 280€ 420 643€ 691 016€ 2 172 068€ 727 931€ 815 241€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
747 938 € 923 859 € 550 277 € 800 308 € 2 174 400 € 731 609 € 815 241 € 373 488 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 190€ 5 605€ 16 570€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
639 496€ 844 675€ 420 643€ 674 446€ 2 172 068€ 727 931€ 815 241€ 373 103€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 252€ 73 579€ 129 634€ 109 292€ 2 332€ 3 678€ 385€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
366 972 € 523 770 € 357 088 € 657 551 € 2 146 583 € 660 463 € 506 658 € 144 910 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 549€ 5 262€ 16 073€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 680€ 20 593€ 20 665€ 15 706€ 21 153€ 10 820€ 2 860€ 5 236€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
199 078€ 377 391€ 189 597€ 439 436€ 1 614 778€ 317 537€ 499 256€ 139 311€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
86 608 € 81 894 € 109 230 € 98 908 € 486 699 € 317 293 € 1 210 €
16
E.1.
Mzdové náklady
64 055€ 59 854€ 79 333€ 70 448€ 460 783€ 307 564€ 900€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 908€ 20 729€ 28 540€ 27 279€ 22 083€ 7 897€ 310€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 645€ 1 311€ 1 357€ 1 181€ 3 833€ 1 832€
20
F.
Dane a poplatky
775€ 1 177€ 1 044€ 1 166€ 4 093€ 329€ 208€ 116€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 737€ 16 687€ 23 692€ 18 269€ 12 453€ 10 034€ 823€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 737€ 16 687€ 23 692€ 18 269€ 12 453€ 10 034€ 823€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 182€ 15 350€ 9 820€ 13 699€ 3 369€ 2 626€ 1 810€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 363€ 5 416€ 3 040€ 54 294€ 4 038€ 1 824€ 491€ 247€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
380 966 € 400 089 € 193 189 € 142 757 € 27 817 € 71 146 € 308 583 € 228 578 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
418 379 € 447 034 € 210 381 € 219 801 € 536 137 € 399 574 € 313 125 € 228 556 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 784 € 3 700 € 1 156 € 134 € 10 € 14 € 40 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 784 € 3 700 € 1 156 € 130 € 10 € 14 € 40 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 784€ 3 700€ 1 156€ 130€ 10€ 14€ 40€
42
XII.
Kurzové zisky
4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
388 € 340 € 304 € 87 € 116 € 80 € 154 € 151 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1€ 3€ 1€ 8€ 1€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
387€ 337€ 303€ 79€ 115€ 78€ 154€ 151€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 396 € 3 360 € 852 € -87 € 18 € -70 € -140 € -111 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
382 362 € 403 449 € 194 041 € 142 670 € 27 835 € 71 076 € 308 443 € 228 467 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
81 373 € 81 801 € 43 381 € 41 069 € 7 836 € 16 970 € 67 956 € 52 600 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
81 373€ 81 801€ 43 381€ 41 069€ 7 836€ 16 970€ 67 956€ 52 600€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 €