Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 520 497 € 1 308 457 € 1 101 351 € 974 561 € 880 007 € 849 732 € 774 969 € 553 851 € 364 661 € 214 576 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
590 661 € 466 240 € 241 540 € 230 499 € 216 755 € 230 123 € 342 620 € 226 909 € 217 917 € 139 258 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
590 661 € 466 240 € 241 540 € 230 499 € 216 755 € 230 123 € 342 620 € 226 909 € 217 917 € 139 258 €
012
A.II.1
Pozemky
104 324€ 104 324€ 104 324€ 104 324€ 104 324€ 104 324€ 104 324€
013
A.II.2
Stavby
37 254€ 40 588€ 14 388€ 15 753€ 17 117€ 18 072€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
349 382€ 284 627€ 113 348€ 90 942€ 85 834€ 107 727€ 238 296€ 226 909€ 217 917€ 139 258€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
99 701€ 36 701€ 9 480€ 19 480€ 9 480€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
921 627 € 830 729 € 843 355 € 733 017 € 655 630 € 608 110 € 425 710 € 322 315 € 137 985 € 70 209 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 349 € 2 640 € 1 930 € 1 580 € 1 560 € 645 €
035
B.I.1
Materiál
3 349€ 2 640€ 1 930€ 1 580€ 1 560€ 645€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
436 083 € 375 771 € 356 771 € 281 408 € 245 501 € 262 448 € 207 961 € 134 576 € 107 337 € 61 159 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
150 679 € 184 250 € 209 034 € 178 565 € 200 334 € 223 502 € 196 514 € 131 032 € 107 030 € 58 877 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
150 679€ 184 250€ 209 034€ 178 565€ 200 334€ 223 502€ 196 514€ 131 032€ 107 030€ 58 877€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
252 575€ 161 676€ 105 883€ 62 195€ 19 618€ 7 810€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 642€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
32 829€ 29 845€ 41 854€ 40 648€ 25 549€ 31 136€ 11 447€ 3 544€ 307€ 640€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
482 195 € 452 318 € 484 654 € 450 029 € 408 569 € 345 662 € 217 749 € 187 094 € 30 648 € 9 050 €
072
B.V.1.
Peniaze
449 276€ 434 282€ 486 024€ 500 226€ 466 161€ 383 929€ 229 824€ 152 476€ 8 868€ 1 678€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 919€ 18 036€ -1 370€ -50 197€ -57 592€ -38 267€ -12 075€ 34 618€ 21 780€ 7 372€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 209 € 11 488 € 16 456 € 11 045 € 7 622 € 11 499 € 6 639 € 4 627 € 8 759 € 5 109 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 000€ 1 858€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 979€ 8 656€ 6 892€ 6 611€ 5 039€ 9 484€ 2 509€ 3 847€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
5 759€ 3 251€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
230€ 2 832€ 9 564€ 4 434€ 2 583€ 2 015€ 4 130€ 780€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 520 497 € 1 308 457 € 1 101 351 € 974 561 € 880 007 € 849 732 € 774 969 € 553 851 € 364 661 € 214 576 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
653 645 € 582 636 € 560 492 € 490 230 € 464 955 € 398 722 € 294 910 € 195 110 € 89 663 € 54 166 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 10 681 € 5 490 € 500 € 500 € 324 € 305 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 10 681€ 5 490€ 500€ 500€ 324€ 305€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
533 136 € 510 992 € 440 730 € 405 274 € 339 042 € 240 420 € 145 610 € 40 163 € 982 € 4 470 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
533 136€ 510 992€ 440 730€ 405 274€ 339 042€ 240 420€ 145 610€ 40 163€ 982€ 4 470€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
71 009 € 22 144 € 70 262 € 35 456 € 66 232 € 103 812 € 99 800 € 105 447 € 39 357 € 391 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
865 448 € 724 820 € 540 285 € 483 301 € 414 345 € 450 682 € 479 235 € 358 340 € 274 283 € 160 410 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
283 685 € 233 132 € 136 608 € 103 319 € 102 100 € 81 932 € 117 895 € 11 635 € 18 216 € 74 308 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
26 473 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 473€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 296€ 27 712€ 55 081€ 46 422€ 99 726€ 80 147€ 116 619€ 10 812€ 17 687€ 47 539€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 737€ 6 193€ 4 728€ 3 375€ 2 374€ 1 785€ 1 276€ 823€ 529€ 296€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
265 652€ 199 227€ 76 799€ 53 522€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
128 731€ 49 163€ 50 426€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
431 945 € 430 091 € 340 310 € 372 924 € 307 748 € 360 570 € 357 594 € 344 397 € 252 660 € 84 938 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
140 473 € 151 849 € 119 801 € 175 697 € 135 973 € 141 283 € 93 478 € 65 895 € 20 081 € 43 777 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
140 473€ 151 849€ 119 801€ 175 697€ 135 973€ 141 283€ 93 478€ 65 895€ 20 081€ 43 777€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150€ 32 728€ 46 244€ 27 338€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 118€ 39 403€ 26 794€ 17 385€ 9 814€ 10 031€ 5 913€ 4 744€ 4 289€ 2 171€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 852€ 33 096€ 31 598€ 26 985€ 12 954€ 10 866€ 6 173€ 4 731€ 3 754€ 1 265€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
60 382€ 59 248€ 68 228€ 58 140€ 71 211€ 54 126€ 46 138€ 52 008€ 33 840€ 6 658€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
170 120€ 146 495€ 93 889€ 94 717€ 77 796€ 144 264€ 205 742€ 184 291€ 144 452€ 3 729€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 087 € 12 434 € 12 941 € 7 058 € 4 497 € 8 180 € 3 746 € 2 308 € 3 407 € 1 164 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 087€ 12 434€ 12 941€ 7 058€ 4 497€ 8 180€ 3 746€ 2 308€ 3 407€ 1 164€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 404 € 1 001 € 574 € 1 030 € 707 € 328 € 824 € 401 € 715 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 404€ 1 001€ 574€ 1 030€ 707€ 328€ 824€ 401€ 715€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé