Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 715 482 € 32 869 004 € 32 762 200 € 63 367 883 € 48 046 854 € 62 198 297 € 44 660 466 € 33 038 135 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
821 435 € 1 040 749 € 1 176 743 € 463 928 € 159 060 € 375 657 € 723 669 € 1 326 634 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
401 754 € 563 045 € 761 990 € 103 502 € 71 074 € 129 369 € 241 855 € 141 925 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 140€ 7 786€ 35 183€ 76 463€ 29 899€ 74 058€ 172 408€ 129 682€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
396 614€ 555 259€ 713 904€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 12 903€ 27 039€ 41 175€ 55 311€ 69 447€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 243€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
419 681 € 477 704 € 414 753 € 360 426 € 87 986 € 246 288 € 481 814 € 1 184 709 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
235€ 253€ 272€ 283€ 294€ 306€ 317€ 13 595€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
400 421€ 477 451€ 414 481€ 360 143€ 87 209€ 245 982€ 481 497€ 1 159 896€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 025€ 483€ 11 218€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 822 818 € 28 627 305 € 27 327 977 € 61 655 550 € 46 317 573 € 59 965 829 € 42 337 663 € 30 055 817 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
203 261 € 198 105 € 196 193 € 329 207 € 168 142 € 339 378 € 998 513 € 451 132 €
035
B.I.1
Materiál
150 153€ 15 987€ 166 942€ 35 816€ 59 592€ 90 004€ 122 479€ 167 312€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
83 706€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
53 108€ 182 118€ 29 251€ 293 391€ 108 550€ 249 374€ 876 034€ 200 114€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 890 259 € 1 796 828 € 2 220 085 € 2 506 643 € 1 502 230 € 2 012 425 € 1 516 747 € 1 327 566 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 890 259€ 1 796 828€ 2 220 085€ 2 506 643€ 1 502 230€ 2 012 425€ 1 516 747€ 1 327 566€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 325 257 € 9 132 786 € 7 722 815 € 31 620 373 € 26 567 543 € 21 668 814 € 18 734 792 € 19 838 878 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 310 078 € 8 394 811 € 6 981 197 € 31 617 070 € 24 487 042 € 20 610 978 € 13 243 993 € 17 970 028 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
778 139€ 895 676€ 908 900€ 1 353 052€ 1 910 779€ 1 247 653€ 2 047 591€ 822 359€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 531 939€ 7 499 135€ 6 072 297€ 30 264 018€ 22 576 263€ 19 363 325€ 11 196 402€ 17 147 669€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 722 148€ 406 357€ 400 592€ 1 017 941€ 1 851 936€ 1 839 094€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
302 257€ 3 620 692€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 470€ 1 676€ 19 113€ 873€ 1 672 026€ 30 581€ 8 830€ 559€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 709€ 14 151€ 13 891€ 2 430€ 7 883€ 9 314€ 9 341€ 29 197€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 404 041 € 17 499 586 € 17 188 884 € 27 199 327 € 18 079 658 € 35 945 212 € 21 087 611 € 8 438 241 €
072
B.V.1.
Peniaze
187€ 187€ 440€ 840€ 739€ 548€ 98€ 9€
073
B.V.2.
Účty v bankách
15 403 854€ 17 499 399€ 17 188 444€ 27 198 487€ 18 078 919€ 35 944 664€ 21 087 513€ 8 438 232€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 071 229 € 3 200 950 € 4 257 480 € 1 248 405 € 1 570 221 € 1 856 811 € 1 599 134 € 1 655 684 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
111 269€ 33 860€ 55 426€ 63 529€ 108 714€ 110 751€ 370 529€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 562 877€ 2 528 829€ 3 251 144€ 446 230€ 538 402€ 798 789€ 776 183€ 1 087 547€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
397 083€ 672 121€ 972 476€ 746 749€ 968 290€ 949 308€ 712 200€ 197 608€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 715 482 € 32 869 004 € 32 762 200 € 63 367 883 € 48 046 854 € 62 198 297 € 44 660 466 € 33 038 135 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 742 117 € 10 048 652 € 12 117 267 € 13 026 071 € 11 715 498 € 12 161 436 € 9 649 014 € 4 973 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 € 8 152 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€ 8 152 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
607 129 € 539 259 € 496 290 € 436 011 € 422 569 € 233 786 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
607 129€ 539 259€ 496 290€ 436 011€ 422 569€ 233 786€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 609 597 € 3 232 466 € 2 872 086 € 0 € -3 178 707 € -2 819 261 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 609 597€ 3 232 466€ 2 872 086€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 178 707€ -2 819 261€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
982 988 € 1 357 393 € 859 380 € 1 205 594 € 268 843 € 3 775 650 € 4 675 721 € -359 446 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 182 665 € 20 070 193 € 17 147 816 € 49 448 010 € 35 486 885 € 49 746 985 € 32 482 250 € 24 726 340 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
133 112 € 164 019 € 274 984 € 303 631 € 704 159 € 197 288 € 43 122 € 16 163 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
310 000 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
310 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
133 112€ 164 019€ 274 984€ 303 631€ 394 159€ 197 288€ 43 122€ 16 163€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
931 569 € 301 739 € 530 225 € 919 548 € 477 206 € 1 410 619 € 1 140 213 € 542 984 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
931 569€ 301 739€ 530 225€ 919 548€ 477 206€ 1 410 619€ 1 140 213€ 542 984€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 856 151 € 16 019 438 € 12 113 843 € 44 452 758 € 31 759 645 € 44 177 546 € 27 988 753 € 19 585 152 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 884 922 € 14 320 369 € 10 214 002 € 38 444 893 € 28 257 172 € 41 753 714 € 21 664 935 € 16 621 416 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
655 533€ 536 688€ 1 233 533€ 778 317€ 602 060€ 1 189 542€ 2 390 506€ 1 497 355€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 229 389€ 13 783 681€ 8 980 469€ 37 666 576€ 27 655 112€ 40 564 172€ 19 274 429€ 15 124 061€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
1 315 787€ 1 304 214€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
463 984€ 515 314€ 511 001€ 492 551€ 557 001€ 627 521€ 560 095€ 578 168€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
323 315€ 359 755€ 336 612€ 326 398€ 324 082€ 359 067€ 335 594€ 364 162€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 830 830€ 785 721€ 1 014 191€ 3 862 673€ 2 592 928€ 1 402 114€ 3 394 927€ 1 981 672€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37 313€ 38 279€ 38 037€ 22 029€ 28 462€ 35 130€ 2 033 202€ 39 734€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 261 833 € 3 584 997 € 4 228 764 € 3 772 073 € 2 545 875 € 3 961 532 € 3 309 827 € 4 582 041 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
72 157€ 82 736€ 95 068€ 95 862€ 96 287€ 244 540€ 706 112€ 2 112 466€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 189 676€ 3 502 261€ 4 133 696€ 3 676 211€ 2 449 588€ 3 716 992€ 2 603 715€ 2 469 575€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
335€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 790 700 € 2 750 159 € 3 497 117 € 893 802 € 844 471 € 289 876 € 2 529 202 € 3 338 502 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 034€ 66 932€ 16 110€ 81 893€ 1 083 103€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 788 666€ 2 750 159€ 3 497 117€ 893 802€ 777 539€ 273 766€ 2 447 309€ 2 255 399€