Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INSIA SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 981 926 € 4 995 137 € 4 650 342 € 4 136 050 € 3 441 366 € 3 645 254 € 2 803 030 € 3 592 917 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 698 € 21 269 € 6 324 € 272 € 505 € 3 796 € 6 501 € 53 270 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 975 € 4 130 € 6 285 € 43 328 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 975€ 4 130€ 6 285€ 43 328€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 723 € 17 139 € 39 € 272 € 505 € 3 796 € 6 501 € 9 942 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 723€ 17 139€ 39€ 272€ 505€ 3 796€ 6 501€ 9 942€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 427 946 € 2 416 029 € 1 788 546 € 1 512 690 € 1 300 827 € 1 474 672 € 552 771 € 298 846 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
559 363 € 572 866 € 617 333 € 582 014 € 588 164 € 598 390 € 64 191 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
559 363€ 572 866€ 617 333€ 582 014€ 588 164€ 598 390€ 64 191€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
65 571 € 188 128 € 66 696 € 42 178 € 74 903 € 64 471 € 106 255 € 80 813 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
48 570 € 78 961 € 66 696 € 42 123 € 74 799 € 64 471 € 35 597 € 40 942 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
48 570€ 78 961€ 66 696€ 42 123€ 74 799€ 64 471€ 35 597€ 40 942€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 001€ 109 167€ 70 458€ 39 871€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
55€ 104€ 200€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 803 012 € 1 655 035 € 1 104 517 € 888 498 € 637 760 € 811 811 € 382 325 € 218 033 €
072
B.V.1.
Peniaze
8€ 5 030€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 803 012€ 1 655 035€ 1 104 517€ 888 498€ 637 752€ 811 811€ 382 325€ 213 003€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 524 282 € 2 557 839 € 2 855 472 € 2 623 088 € 2 140 034 € 2 166 786 € 2 243 758 € 3 240 801 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 261€ 859€ 829€ 453€ 358€ 390€ 91€ 91€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 523 021€ 2 556 980€ 2 854 643€ 2 622 635€ 2 139 676€ 2 166 396€ 2 243 667€ 3 240 710€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 981 926 € 4 995 137 € 4 650 342 € 4 136 050 € 3 441 366 € 3 645 254 € 2 803 030 € 3 592 917 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 204 157 € 1 037 766 € 883 456 € 645 405 € 439 416 € 301 158 € -229 582 € 228 326 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
406 563€ 406 563€ 406 563€ 406 563€ 406 563€ 406 563€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
625 703 € 471 393 € 233 342 € 27 351 € -108 141 € -235 082 € -402 251 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 027 954€ 873 644€ 635 593€ 429 602€ 294 110€ 167 169€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
166 391 € 154 310 € 238 051 € 205 991 € 135 494 € 124 177 € 167 169 € 222 826 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 777 769 € 3 957 371 € 3 766 886 € 3 490 645 € 3 001 950 € 2 768 848 € 2 499 247 € 3 364 591 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 176 € 31 898 € 31 027 € 707 € 561 € 416 € 352 € 140 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
27 899€ 30 828€ 30 153€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 277€ 1 070€ 874€ 707€ 561€ 416€ 352€ 140€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 814 € 1 203 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
814€ 1 203€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 188€ 6 401€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 124 859 € 1 248 298 € 791 336 € 786 402 € 662 055 € 1 281 590 € 675 541 € 675 374 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
509 864 € 521 335 € 497 085 € 371 984 € 333 277 € 459 217 € 836 € 4 561 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 874€ 3 875€ 6 999€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
509 864€ 521 335€ 493 211€ 368 109€ 326 278€ 459 217€ 836€ 4 561€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 253 385€ 253 385€ 253 385€ 253 385€ 256 381€ 257 990€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
256 529€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
406 563€ 406 563€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 378€ 12 506€ 3 382€ 5 722€ 8 685€ 1 522€ 1 976€ 1 870€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 627€ 9 041€ 2 109€ 2 721€ 2 687€ 954€ 1 182€ 1 160€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 488€ 3 430€ -16 857€ 85 396€ 6 433€ 532 888€ 1 657€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
600 502€ 448 601€ 52 232€ 67 194€ 57 588€ 30 480€ 6 946€ 3 230€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 623 734 € 2 677 175 € 2 944 523 € 2 703 536 € 2 339 334 € 1 486 842 € 1 819 352 € 2 681 473 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 498€ 5 614€ 4 840€ 4 994€ 2 438€ 627€ 1 818 570€ 2 681 473€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 619 236€ 2 671 561€ 2 939 683€ 2 698 542€ 2 336 896€ 1 486 215€ 782€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
575 248 € 533 365 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
575 248€ 533 365€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé