Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Warcun, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 186 090€ 826 404€ 872 546€ 1 416 473€ 159 533€ 37 050€ 196 966€ 61 430€ 1 650€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 247 060 € 1 114 185 € 1 387 915 € 1 863 958 € 362 142 € 313 575 € 695 645 € 112 624 € 42 292 € 1 960 310 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
171 604€ 920€ 6 892€ 8 125€ 23 943€ 169 886€ 56 430€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 014 486€ 825 484€ 865 654€ 1 408 348€ 135 590€ 37 050€ 27 080€ 5 000€ 1 650€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
5 811€ 3 108€ 3 336€ 6 030€ 108€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 798€ 7 046€ 204 172€ 388 730€ 198 938€ 264 505€ 495 000€ 923 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 361€ 277 627€ 307 861€ 52 725€ 3 563€ 12 020€ 3 679€ 51 194€ 42 292€ 1 035 160€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 697 772 € 1 332 754 € 1 403 886 € 1 931 552 € 375 422 € 265 219 € 660 918 € 116 034 € 107 856 € 2 055 813 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 468€ 481€ 3 161€ 4 867€ 23 080€ 165 768€ 35 152€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
480 323€ 304 911€ 287 692€ 472 118€ 33 893€ 2 253€ 115€ 7€ 28€ 1 851€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
243 083€ 231 831€ 245 267€ 404 147€ 138 250€ 227 188€ 105 307€ 65 076€ 79 206€ 14 826€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
726 792 € 606 803 € 597 703 € 822 281 € 101 890 €
16
E.1.
Mzdové náklady
530 810€ 444 253€ 437 233€ 603 201€ 75 290€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
181 818€ 153 811€ 149 896€ 206 408€ 25 253€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 164€ 8 739€ 10 574€ 12 672€ 1 347€
20
F.
Dane a poplatky
6 642€ 6 726€ 6 108€ 3 154€ 2 809€ 2 481€ 3 009€ 2 649€ 2 749€ 3 274€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
144 725€ 141 890€ 141 448€ 139 100€ 21 795€ 10 737€ 13 562€ 12 067€ 23 239€ 77 664€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
144 725€ 141 890€ 141 448€ 139 100€ 21 795€ 10 737€ 13 562€ 12 067€ 23 239€ 77 664€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 798€ 8 374€ 25 239€ 32 639€ 16 007€ 21 288€ 371 431€ 948 975€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 941€ 31 738€ 97 268€ 53 246€ 37 698€ 1 272€ 1 726€ 1 083€ 2 634€ 1 009 223€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-450 712 € -218 569 € -15 971 € -67 594 € -13 280 € 48 356 € 34 727 € -3 410 € -65 564 € -95 503 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
420 027 € 292 289 € 339 762 € 541 371 € -35 582 € -192 391 € -74 224 € -38 805 € -79 234 € -15 027 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 940 € 6 443 € 10 525 € 114 118 € 14 124 € 8 187 € 6 648 € 4 423 € 3 749 606 € 3 937 462 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100 000€ 484€ 3 927 510€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 939 € 6 442 € 10 504 € 14 104 € 14 124 € 8 187 € 6 648 € 4 423 € 1 053 € 9 952 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 939€ 6 442€ 10 504€ 14 104€ 8 964€ 4 214€ 4 291€ 4 423€ 1 053€ 9 952€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 160€ 3 973€ 2 357€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 7€ 14€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 14€ 3 748 069€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 298 € 37 189 € 40 917 € 143 375 € 1 983 € 130 € 615 € 475 € 3 751 348 € 3 927 725 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
100 000€ 3 217€ 3 927 510€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
32 660 € 31 110 € 34 708 € 35 515 € 1 517 € 47 € 562 € 315 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 832€ 20 061€ 21 364€ 18 156€ 315€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 828€ 11 049€ 13 344€ 17 359€ 1 517€ 47€ 562€
52
O.
Kurzové straty
123€ 45€ 108€ 18€ 61€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 515€ 6 034€ 6 101€ 7 842€ 466€ 83€ 53€ 99€ 3 748 131€ 210€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 358 € -30 746 € -30 392 € -29 257 € 12 141 € 8 057 € 6 033 € 3 948 € -1 742 € 9 737 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-487 070 € -249 315 € -46 363 € -96 851 € -1 139 € 56 413 € 40 760 € 538 € -67 306 € -85 766 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 920 € 960 € 960 € 2 882 € 960 € 962 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 920€ 960€ 960€ 2 882€ 960€ 962€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-487 070 € -249 315 € -46 363 € -98 771 € -2 099 € 55 453 € 37 878 € -422 € -68 268 € -85 766 €