Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
138 201€ 1 077 371€ 2 963 284€ 2 837 319€ 2 744 088€ 1 532 994€ 1 886 365€ 1 789 117€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
38 664€ 0€ 24 933€ 46 231€ 98 892€ 99 402€ 107 052€ 134 414€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 24 933€ 46 231€ 98 892€ 99 402€ 107 052€ 134 414€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
38 664€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
99 537€ 1 077 371€ 2 938 351€ 2 791 088€ 2 645 196€ 1 433 592€ 1 779 313€ 1 644 703€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
99 537€ 495 581€ 523 510€ 553 402€ 128 521€ 136 232€ 143 943€ 151 655€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 519 347€ 2 359 482€ 2 148 124€ 1 972 865€ 1 102 786€ 1 342 408€ 1 116 205€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 23 780€ 16 695€ 50 898€ 104 531€ 194 574€ 292 962€ 376 843€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 38 664€ 38 644€ 38 664€ 439 280€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 039 004€ 6 010 312€ 5 196 388€ 4 907 478€ 4 987 910€ 4 899 158€ 4 272 923€ 4 624 972€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
710€ 184 589€ 233 137€ 233 968€ 213 570€ 206 154€ 215 963€ 170 710€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 140 098€ 186 265€ 182 570€ 169 770€ 179 180€ 186 719€ 162 671€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 43 781€ 46 162€ 50 688€ 43 090€ 26 264€ 28 534€ 7 329€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
45 912€ 4 614 784€ 4 282 147€ 4 046 702€ 4 250 689€ 4 374 444€ 3 988 380€ 4 337 734€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11 995€ 4 330 774€ 4 080 899€ 3 808 251€ 3 966 043€ 4 233 375€ 3 844 027€ 4 107 509€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
-3 383€ 7 319€ 10 965€ 2 561€ 2 877€ 1 604€ 2 374€ 11 810€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 62 681€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
37 300€ 276 691€ 190 283€ 235 890€ 219 088€ 139 465€ 141 979€ 218 415€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
992 382€ 1 210 939€ 681 104€ 626 807€ 523 650€ 318 560€ 68 580€ 116 528€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
99€ 2 216€ 1 811€ 2 181€ 2 211€ 2 977€ 3 032€ 2 302€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
992 283€ 1 208 723€ 679 293€ 624 627€ 521 439€ 315 583€ 65 548€ 114 226€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 588€ 3 636€ 7 735€ 2 400€ 11 415€ 23 584€ 11 647€ 12 793€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 2 276€ 2 345€ 2 400€ 10 202€ 13 862€ 6 844€ 7 200€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
3 588€ 1 360€ 5 390€ 0€ 1 213€ 9 722€ 4 803€ 5 593€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 180 793€ 7 091 319€ 8 167 407€ 7 747 197€ 7 743 413€ 6 455 735€ 6 170 935€ 6 426 882€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 108 769€ 939 447€ -321 411€ -1 380 029€ -2 326 571€ -2 718 155€ -3 315 829€ -1 497 095€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 076 991€ -389 685€ -1 469 280€ -2 381 937€ -2 783 155€ -3 340 718€ -1 791 012€ -562 841€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-33 222€ 1 264 131€ 1 082 869€ 936 908€ 391 584€ 557 562€ -1 589 817€ -999 254€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
33 744€ 5 476 521€ 7 367 165€ 7 878 495€ 9 092 776€ 9 147 065€ 9 458 391€ 7 907 674€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 467 429€ 367 069€ 312 956€ 348 091€ 391 749€ 319 399€ 274 408€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
467 429€ 367 069€ 312 956€ 348 091€ 391 749€ 319 399€ 274 408€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1€ 39 195€ 385 537€ 1 101 898€ 1 642 485€ 2 240 582€ 2 156 307€ 1 902 727€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1€ 39 195€ 39 893€ 72 884€ 56 200€ 33 289€ 18 209€ 15 771€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 000€ 34 481€ 201 139€ 500 178€ 542 921€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 345 645€ 1 028 013€ 1 551 804€ 2 006 154€ 1 637 920€ 1 344 035€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
33 742€ 4 969 898€ 6 614 558€ 6 463 642€ 7 102 199€ 6 514 733€ 6 954 210€ 5 496 875€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
35 632€ 3 354 193€ 4 308 697€ 4 141 017€ 4 447 936€ 3 777 517€ 4 659 230€ 3 596 583€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
11 579€ 843 889€ 797 326€ 776 305€ 733 249€ 724 082€ 678 717€ 700 575€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
7 035€ 491 252€ 491 631€ 632 368€ 600 056€ 562 263€ 495 848€ 352 306€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
-20 617€ 135 457€ 128 709€ 139 746€ 110 685€ 107 285€ 88 304€ 100 375€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
114€ 145 108€ 888 195€ 774 206€ 1 210 274€ 1 343 586€ 1 032 111€ 747 036€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 475€ 233 664€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 475€ 233 664€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
38 280€ 675 351€ 1 121 653€ 1 248 731€ 977 208€ 26 826€ 28 373€ 16 303€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 992€ 0€ 4 674€ 319€ 164€ 354€ 839€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
38 280€ 674 359€ 1 121 653€ 1 244 057€ 976 889€ 26 662€ 28 019€ 15 464€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 180 793€ 7 091 319€ 8 167 407€ 7 747 197€ 7 743 413€ 6 455 735€ 6 170 935€ 6 426 882€