Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
138 201€ 1 077 371€ 2 963 284€ 2 837 319€ 2 744 088€ 1 532 994€ 1 886 365€ 1 789 117€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
38 664€ 0€ 24 933€ 46 231€ 98 892€ 99 402€ 107 052€ 134 414€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 24 933€ 46 231€ 98 892€ 99 402€ 107 052€ 134 414€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
38 664€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
99 537€ 1 077 371€ 2 938 351€ 2 791 088€ 2 645 196€ 1 433 592€ 1 779 313€ 1 644 703€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
99 537€ 495 581€ 523 510€ 553 402€ 128 521€ 136 232€ 143 943€ 151 655€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 519 347€ 2 359 482€ 2 148 124€ 1 972 865€ 1 102 786€ 1 342 408€ 1 116 205€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 23 780€ 16 695€ 50 898€ 104 531€ 194 574€ 292 962€ 376 843€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 38 664€ 38 644€ 38 664€ 439 280€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 039 004€ 6 010 312€ 5 196 388€ 4 907 478€ 4 987 910€ 4 899 158€ 4 272 923€ 4 624 972€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
710€ 184 589€ 233 137€ 233 968€ 213 570€ 206 154€ 215 963€ 170 710€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 140 098€ 186 265€ 182 570€ 169 770€ 179 180€ 186 719€ 162 671€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 43 781€ 46 162€ 50 688€ 43 090€ 26 264€ 28 534€ 7 329€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€ 710€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
45 912€ 4 614 784€ 4 282 147€ 4 046 702€ 4 250 689€ 4 374 444€ 3 988 380€ 4 337 734€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11 995€ 4 330 774€ 4 080 899€ 3 808 251€ 3 966 043€ 4 233 375€ 3 844 027€ 4 107 509€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
-3 383€ 7 319€ 10 965€ 2 561€ 2 877€ 1 604€ 2 374€ 11 810€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 62 681€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
37 300€ 276 691€ 190 283€ 235 890€ 219 088€ 139 465€ 141 979€ 218 415€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
992 382€ 1 210 939€ 681 104€ 626 807€ 523 650€ 318 560€ 68 580€ 116 528€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
99€ 2 216€ 1 811€ 2 181€ 2 211€ 2 977€ 3 032€ 2 302€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
992 283€ 1 208 723€ 679 293€ 624 627€ 521 439€ 315 583€ 65 548€ 114 226€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 588€ 3 636€ 7 735€ 2 400€ 11 415€ 23 584€ 11 647€ 12 793€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 2 276€ 2 345€ 2 400€ 10 202€ 13 862€ 6 844€ 7 200€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
3 588€ 1 360€ 5 390€ 0€ 1 213€ 9 722€ 4 803€ 5 593€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 180 793€ 7 091 319€ 8 167 407€ 7 747 197€ 7 743 413€ 6 455 735€ 6 170 935€ 6 426 882€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 108 769€ 939 447€ -321 411€ -1 380 029€ -2 326 571€ -2 718 155€ -3 315 829€ -1 497 095€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€
063
 
Základné imanie (411)
65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€ 65 000€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 076 991€ -389 685€ -1 469 280€ -2 381 937€ -2 783 155€ -3 340 718€ -1 791 012€ -562 841€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-33 222€ 1 264 131€ 1 082 869€ 936 908€ 391 584€ 557 562€ -1 589 817€ -999 254€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
33 744€ 5 476 521€ 7 367 165€ 7 878 495€ 9 092 776€ 9 147 065€ 9 458 391€ 7 907 674€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
0€ 467 429€ 367 069€ 312 956€ 348 091€ 391 749€ 319 399€ 274 408€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
467 429€ 367 069€ 312 956€ 348 091€ 391 749€ 319 399€ 274 408€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1€ 39 195€ 385 537€ 1 101 898€ 1 642 485€ 2 240 582€ 2 156 307€ 1 902 727€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1€ 39 195€ 39 893€ 72 884€ 56 200€ 33 289€ 18 209€ 15 771€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 000€ 34 481€ 201 139€ 500 178€ 542 921€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 345 645€ 1 028 013€ 1 551 804€ 2 006 154€ 1 637 920€ 1 344 035€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
33 742€ 4 969 898€ 6 614 558€ 6 463 642€ 7 102 199€ 6 514 733€ 6 954 210€ 5 496 875€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
35 632€ 3 354 193€ 4 308 697€ 4 141 017€ 4 447 936€ 3 777 517€ 4 659 230€ 3 596 583€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
11 579€ 843 889€ 797 326€ 776 305€ 733 249€ 724 082€ 678 717€ 700 575€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
7 035€ 491 252€ 491 631€ 632 368€ 600 056€ 562 263€ 495 848€ 352 306€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
-20 617€ 135 457€ 128 709€ 139 746€ 110 685€ 107 285€ 88 304€ 100 375€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
114€ 145 108€ 888 195€ 774 206€ 1 210 274€ 1 343 586€ 1 032 111€ 747 036€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 475€ 233 664€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 475€ 233 664€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
38 280€ 675 351€ 1 121 653€ 1 248 731€ 977 208€ 26 826€ 28 373€ 16 303€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 992€ 0€ 4 674€ 319€ 164€ 354€ 839€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
38 280€ 674 359€ 1 121 653€ 1 244 057€ 976 889€ 26 662€ 28 019€ 15 464€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 180 793€ 7 091 319€ 8 167 407€ 7 747 197€ 7 743 413€ 6 455 735€ 6 170 935€ 6 426 882€