Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
43 614€ 54 817€ 31 876€ 16 389€ 7 424€
02
502
Spotreba energie
11 669€ 7 349€ 813€
03
504
Predaný tovar
0€ 150€
04
511
Opravy a udržiavanie
3 123€ 6 375€ 1 236€
05
512
Cestovné
258€ 364€ 1 734€ 12 139€ 156€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 575€ 792€ 1 081€ 635€ 281€
07
518
Ostatné služby
81 245€ 51 805€ 60 087€ 45 768€ 9 746€
08
521
Mzdové náklady
119 511€ 120 932€ 103 541€ 78 640€ 14 262€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
41 483€ 41 774€ 35 299€ 27 431€ 4 922€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 210€ 7 517€ 6 301€ 5 315€ 922€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
185€ 185€ 172€ 118€ 30€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 137€ 568€ 1 146€ 264€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 25€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
65€ 54€ 185€ 93€ 36€
21
546
Dary
79 786€ 42 950€ 33 749€ 36 100€ 0€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
186€
24
549
Iné ostatné náklady
2 287€ 2 707€ 1 792€ 667€ 252€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 893€ 23 919€ 18 494€ 6 284€ 1 450€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 1 340€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 30€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
28 967€ 98 060€ 106 207€ 54 360€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
460 196€ 461 534€ 403 862€ 284 233€ 39 481€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
94 473€ 36 134€
40
602
Tržby z predaja služieb
247 400€ 163 273€ 138 746€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 1 348€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
28 967€ 98 060€ 106 204€ 54 360€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
30€ 116€ 61€ 1€ 0€
54
645
Kurzové zisky
8€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
46 220€ 51 042€ 7 990€ 1 685€ 1 000€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
15 906€ 15 648€ 18 760€ 5 506€ 2 222€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 2 190€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 104€ 26 698€ 9 396€ 10 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
24 825€ 1 310€ 4 346€ 22 748€ 1 680€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
99 463€ 61 232€ 191 109€ 103 557€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
0€ 300€ 650€ 7 058€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
462 819€ 391 084€ 498 102€ 298 784€ 51 036€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 623€ -70 450€ 94 240€ 14 551€ 11 555€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 623€ -70 450€ 94 240€ 14 551€ 11 555€