Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
28 590€ 31 813€ 18 086€ 10 612€ 15 423€
02
502
Spotreba energie
2 683€ 2 527€ 419€ 35€ 0€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
3 745€ 4 797€ 468€ 2 441€ 1 589€
05
512
Cestovné
3 427€ 7 596€ 2 282€ 2 413€ 2 261€
06
513
Náklady na reprezentáciu
340€ 268€ 1 023€ 125€ 159€
07
518
Ostatné služby
54 216€ 33 911€ 32 407€ 29 817€ 24 006€
08
521
Mzdové náklady
67 930€ 53 820€ 23 686€ 23 328€ 16 729€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
23 192€ 16 789€ 8 045€ 7 499€ 5 653€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 457€ 1 101€ 276€ 448€ 252€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
23€ 170€ 157€ 220€ 216€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
18€ 21€ 6€ 1€ 4€
21
546
Dary
43 238€ 2 863€ 1 106€ 1 232€ 800€
22
547
Osobitné náklady
3 843€ 1 353€ 3 890€ 812€ 646€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
307€ 396€ 272€ 402€ 575€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 789€ 8 117€ 6 628€ 3 527€ 4 299€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 519€ 9 931€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
1 310€ 2 332€ 4 228€ 10 006€ 807€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
1 152€ 0€ 4 638€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
18 672€ 5 227€ 4 440€ 1 000€ 8 771€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
1 001€ 3 200€ 2 250€ 3 285€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
272 452€ 186 233€ 109 669€ 101 841€ 82 190€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 5€ 5€
54
645
Kurzové zisky
1€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 267€ 1 232€ 800€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 36€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 667€ 10 892€ 6 872€ 3 527€ 4 351€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 000€ 13 200€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
1 061€ 3 321€ 6 652€ 5 799€ 807€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
123 509€ 63 635€ 9 479€ 15 022€ 24 661€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
16 877€ 7 041€ 0€ 10 060€ 6 014€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
90 870€ 84 283€ 80 182€ 56 937€ 38 083€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
1 310€ 2 332€ 4 228€ 8 234€ 5 336€
73
691
Dotácie
31 019€ 15 590€ 990€ 990€ 2 134€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
275 314€ 200 295€ 109 670€ 101 842€ 82 191€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 862€ 14 062€ 1€ 1€ 1€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 862€ 14 062€