Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 748 483€ 6 843 845€ 6 985 726€ 7 237 769€ 7 465 193€ 7 506 379€ 7 706 406€ 7 707 885€ 7 941 032€ 8 237 704€ 2 294 943€ 2 208 024€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 176€ 1 247€ 2 319€ 3 390€ 978€ 2 284€ 3 590€ 4 896€ 4 523€ 4 523€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 176€ 1 247€ 2 319€ 3 390€ 978€ 2 284€ 3 590€ 4 896€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 523€ 4 523€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 748 483€ 6 843 845€ 6 985 550€ 7 236 522€ 7 462 874€ 7 502 988€ 7 705 427€ 7 705 600€ 7 937 442€ 8 232 808€ 2 290 420€ 2 203 501€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
901 784€ 845 160€ 785 160€ 785 160€ 750 160€ 521 160€ 491 460€ 264 460€ 249 460€ 245 960€ 154 643€ 50 000€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
5 671 442€ 5 807 628€ 5 988 752€ 6 246 193€ 6 504 683€ 6 771 022€ 7 055 625€ 7 353 292€ 7 650 959€ 7 948 626€ 1 750 069€ 2 031 666€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
122 424€ 138 224€ 158 805€ 85 347€ 129 889€ 155 855€ 144 095€ 87 848€ 37 023€ 36 389€ 2 216€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
52 834€ 52 834€ 52 834€ 119 822€ 78 142€ 54 951€ 14 248€ 0€ 0€ 1 833€ 383 491€ 121 835€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
951 968€ 739 176€ 687 375€ 646 321€ 583 094€ 483 541€ 148 793€ 207 828€ 86 683€ 178 024€ 6 747 106€ 7 110 526€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
288 726€ 203 748€ 189 780€ 201 310€ 177 200€ 144 616€ 124 504€ 75 872€ 56 611€ 54 345€ 12 960€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 16 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
285 360€ 202 926€ 189 054€ 184 462€ 176 114€ 144 539€ 124 504€ 75 371€ 56 587€ 54 344€ 12 959€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
3 366€ 822€ 726€ 840€ 1 086€ 76€ 0€ 500€ 23€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 465€ 5 400€ 10 884€ 35 180€ 4 750€ 4 826€ 7 491€ 24 802€ 4 375€ 4 760€ 3 243€ 6 190€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
42€ 1 411€ 7 261€ 32 605€ 3 250€ 4 057€ 5 871€ 23 650€ 3 223€ 3 692€ 1 668€ 5 946€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
9 401€ 3 989€ 3 623€ 0€ 503€ 10€ 804€ 1 116€ 1 116€ 1 032€ 800€ 150€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
22€ 0€ 0€ 2 575€ 997€ 759€ 815€ 36€ 36€ 36€ 776€ 94€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
653 507€ 530 028€ 486 711€ 409 832€ 401 144€ 334 099€ 16 799€ 107 154€ 25 698€ 118 919€ 6 730 903€ 7 104 336€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
9 838€ 11 469€ 7 159€ 2 799€ 3 170€ 14 877€ 4 599€ 9 011€ 5 331€ 5 830€ 3 598€ 5 330€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
643 669€ 518 559€ 479 552€ 407 032€ 397 973€ 319 222€ 12 199€ 98 143€ 20 367€ 113 090€ 6 727 305€ 7 099 006€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
15 193€ 29 388€ 2 545€ 2 948€ 1 794€ 3 968€ 3 825€ 29€ 1 141€ 691€ 1 500€ 5 213€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
15 193€ 29 388€ 2 545€ 2 948€ 1 794€ 3 968€ 3 825€ 29€ 1 141€ 691€ 1 478€ 5 213€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 715 645€ 7 612 409€ 7 675 646€ 7 887 039€ 8 050 080€ 7 993 887€ 7 859 024€ 7 915 742€ 8 028 857€ 8 416 419€ 9 043 549€ 9 323 762€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
7 136 059€ 7 051 600€ 7 106 998€ 7 337 516€ 7 478 918€ 7 441 434€ 7 721 065€ 7 775 432€ 7 855 855€ 8 246 666€ 8 904 934€ 9 177 865€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
10 253 893€ 10 234 200€ 10 174 200€ 10 174 200€ 10 139 200€ 9 910 200€ 9 880 500€ 9 653 500€ 9 638 500€ 9 635 000€ 9 571 500€ 9 470 000€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
10 253 893€ 10 234 200€ 10 174 200€ 10 174 200€ 10 139 200€ 9 910 200€ 9 880 500€ 9 653 500€ 9 638 500€ 9 635 000€ 9 571 500€ 9 470 000€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-3 182 600€ -3 067 202€ -2 836 684€ -2 660 282€ -2 468 766€ -2 159 435€ -1 878 068€ -1 778 178€ -1 388 334€ -665 732€ -292 135€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
64 765€ -115 398€ -230 518€ -176 402€ -191 516€ -309 331€ -281 367€ -99 890€ -394 311€ -722 601€ -374 431€ -292 135€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
109 582€ 88 306€ 76 145€ 72 019€ 91 159€ 69 950€ 52 956€ 52 806€ 82 998€ 77 249€ 41 243€ 48 165€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
16 057€ 9 097€ 5 889€ 6 300€ 10 272€ 10 148€ 7 723€ 9 101€ 14 119€ 9 282€ 8 330€ 5 665€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
16 057€ 9 097€ 5 889€ 6 300€ 10 272€ 10 148€ 7 723€ 9 101€ 14 119€ 9 282€ 8 330€ 5 665€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 643€ 729€ 527€ 379€ 104€ 432€ 1 990€ 1 746€ 1 132€ 654€ 261€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 643€ 729€ 527€ 379€ 104€ 432€ 1 990€ 1 746€ 1 132€ 654€ 261€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
93 525€ 78 565€ 69 527€ 65 193€ 80 508€ 59 698€ 44 801€ 41 714€ 67 133€ 66 835€ 32 259€ 42 239€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
57 468€ 52 025€ 43 252€ 38 106€ 48 170€ 37 196€ 24 152€ 20 454€ 46 880€ 47 966€ 20 491€ 24 449€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
18 888€ 15 268€ 12 385€ 12 178€ 16 628€ 11 509€ 11 340€ 10 405€ 10 241€ 10 624€ 6 712€ 8 972€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
10 329€ 8 267€ 7 852€ 8 217€ 8 593€ 6 981€ 6 017€ 6 206€ 6 837€ 6 669€ 4 158€ 6 081€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
6 253€ 3 006€ 6 037€ 6 693€ 7 116€ 4 011€ 3 290€ 4 649€ 3 175€ 1 576€ 899€ 2 736€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
470 004€ 472 504€ 492 504€ 477 504€ 480 004€ 482 504€ 85 004€ 87 504€ 90 004€ 92 504€ 97 373€ 97 733€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 360€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
470 004€ 472 504€ 492 504€ 477 504€ 480 004€ 482 504€ 85 004€ 87 504€ 90 004€ 92 504€ 97 373€ 97 373€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
7 715 645€ 7 612 409€ 7 675 646€ 7 887 039€ 8 050 080€ 7 993 887€ 7 859 024€ 7 915 742€ 8 028 857€ 8 416 419€ 9 043 549€ 9 323 762€