Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
7 237 769€ 7 465 193€ 7 506 379€ 7 706 406€ 7 707 885€ 7 941 032€ 8 237 704€ 2 294 943€ 2 208 024€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 247€ 2 319€ 3 390€ 978€ 2 284€ 3 590€ 4 896€ 4 523€ 4 523€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
1 247€ 2 319€ 3 390€ 978€ 2 284€ 3 590€ 4 896€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 523€ 4 523€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 236 522€ 7 462 874€ 7 502 988€ 7 705 427€ 7 705 600€ 7 937 442€ 8 232 808€ 2 290 420€ 2 203 501€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
785 160€ 750 160€ 521 160€ 491 460€ 264 460€ 249 460€ 245 960€ 154 643€ 50 000€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 246 193€ 6 504 683€ 6 771 022€ 7 055 625€ 7 353 292€ 7 650 959€ 7 948 626€ 1 750 069€ 2 031 666€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
85 347€ 129 889€ 155 855€ 144 095€ 87 848€ 37 023€ 36 389€ 2 216€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
119 822€ 78 142€ 54 951€ 14 248€ 0€ 0€ 1 833€ 383 491€ 121 835€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
646 321€ 583 094€ 483 541€ 148 793€ 207 828€ 86 683€ 178 024€ 6 747 106€ 7 110 526€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
201 310€ 177 200€ 144 616€ 124 504€ 75 872€ 56 611€ 54 345€ 12 960€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
16 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
184 462€ 176 114€ 144 539€ 124 504€ 75 371€ 56 587€ 54 344€ 12 959€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
840€ 1 086€ 76€ 0€ 500€ 23€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
35 180€ 4 750€ 4 826€ 7 491€ 24 802€ 4 375€ 4 760€ 3 243€ 6 190€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
32 605€ 3 250€ 4 057€ 5 871€ 23 650€ 3 223€ 3 692€ 1 668€ 5 946€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 503€ 10€ 804€ 1 116€ 1 116€ 1 032€ 800€ 150€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 575€ 997€ 759€ 815€ 36€ 36€ 36€ 776€ 94€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
409 832€ 401 144€ 334 099€ 16 799€ 107 154€ 25 698€ 118 919€ 6 730 903€ 7 104 336€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 799€ 3 170€ 14 877€ 4 599€ 9 011€ 5 331€ 5 830€ 3 598€ 5 330€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
407 032€ 397 973€ 319 222€ 12 199€ 98 143€ 20 367€ 113 090€ 6 727 305€ 7 099 006€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 948€ 1 794€ 3 968€ 3 825€ 29€ 1 141€ 691€ 1 500€ 5 213€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
2 948€ 1 794€ 3 968€ 3 825€ 29€ 1 141€ 691€ 1 478€ 5 213€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 887 039€ 8 050 080€ 7 993 887€ 7 859 024€ 7 915 742€ 8 028 857€ 8 416 419€ 9 043 549€ 9 323 762€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 337 516€ 7 478 918€ 7 441 434€ 7 721 065€ 7 775 432€ 7 855 855€ 8 246 666€ 8 904 934€ 9 177 865€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
10 174 200€ 10 139 200€ 9 910 200€ 9 880 500€ 9 653 500€ 9 638 500€ 9 635 000€ 9 571 500€ 9 470 000€
063
 
Základné imanie (411)
10 174 200€ 10 139 200€ 9 910 200€ 9 880 500€ 9 653 500€ 9 638 500€ 9 635 000€ 9 571 500€ 9 470 000€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 660 282€ -2 468 766€ -2 159 435€ -1 878 068€ -1 778 178€ -1 388 334€ -665 732€ -292 135€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-176 402€ -191 516€ -309 331€ -281 367€ -99 890€ -394 311€ -722 601€ -374 431€ -292 135€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
72 019€ 91 159€ 69 950€ 52 956€ 52 806€ 82 998€ 77 249€ 41 243€ 48 165€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
6 300€ 10 272€ 10 148€ 7 723€ 9 101€ 14 119€ 9 282€ 8 330€ 5 665€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
6 300€ 10 272€ 10 148€ 7 723€ 9 101€ 14 119€ 9 282€ 8 330€ 5 665€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
527€ 379€ 104€ 432€ 1 990€ 1 746€ 1 132€ 654€ 261€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
527€ 379€ 104€ 432€ 1 990€ 1 746€ 1 132€ 654€ 261€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
65 193€ 80 508€ 59 698€ 44 801€ 41 714€ 67 133€ 66 835€ 32 259€ 42 239€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
38 106€ 48 170€ 37 196€ 24 152€ 20 454€ 46 880€ 47 966€ 20 491€ 24 449€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
12 178€ 16 628€ 11 509€ 11 340€ 10 405€ 10 241€ 10 624€ 6 712€ 8 972€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
8 217€ 8 593€ 6 981€ 6 017€ 6 206€ 6 837€ 6 669€ 4 158€ 6 081€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
6 693€ 7 116€ 4 011€ 3 290€ 4 649€ 3 175€ 1 576€ 899€ 2 736€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
477 504€ 480 004€ 482 504€ 85 004€ 87 504€ 90 004€ 92 504€ 97 373€ 97 733€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 360€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
477 504€ 480 004€ 482 504€ 85 004€ 87 504€ 90 004€ 92 504€ 97 373€ 97 373€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
7 887 039€ 8 050 080€ 7 993 887€ 7 859 024€ 7 915 742€ 8 028 857€ 8 416 419€ 9 043 549€ 9 323 762€