Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
23.02.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 354 331€ 2 414 708€ 2 769 054€ 2 126 836€ 2 351 054€ 2 602 749€ 1 884 370€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 354 331€ 2 414 708€ 2 769 054€ 2 126 836€ 2 351 054€ 2 602 749€ 1 884 370€
010
 
Pozemky (031)
108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 704€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 592 616€ 1 648 217€ 1 752 119€ 1 571 446€ 1 664 552€ 1 761 332€ 1 607 885€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
636 475€ 636 599€ 892 943€ 427 773€ 550 368€ 700 449€ 156 079€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 3 625€ 8 458€ 13 292€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
16 680€ 21 332€ 15 432€ 15 432€ 19 115€ 19 115€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
11 702€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 481 159€ 803 996€ 869 642€ 817 256€ 775 869€ 716 200€ 690 080€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
159 067€ 17 963€ 13 774€ 14 466€ 13 917€ 18 927€ 15 444€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
159 067€ 17 963€ 13 774€ 14 466€ 13 917€ 18 927€ 15 444€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 096 377€ 618 206€ 834 472€ 767 182€ 724 994€ 650 823€ 626 105€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 038 297€ 597 083€ 828 733€ 753 151€ 720 339€ 613 236€ 611 422€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
56 131€ 18 170€ 4 180€ 10 081€ 3 148€ 36 890€ 2 154€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 948€ 2 953€ 1 560€ 3 950€ 1 507€ 697€ 12 529€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
225 716€ 167 827€ 21 395€ 35 609€ 36 958€ 46 449€ 48 531€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
7 672€ 7 543€ 12 689€ 14 919€ 3 722€ 15 623€ 18 891€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
218 044€ 160 284€ 8 707€ 20 689€ 33 236€ 30 826€ 29 639€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 862€ 24 307€ 62 305€ 18 664€ 59 692€ 16 561€ 31 109€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
10 246€ 11 675€ 11 084€ 14 530€ 10 467€ 11 425€ 8 180€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
617€ 12 632€ 51 221€ 4 133€ 49 226€ 5 137€ 22 929€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 846 353€ 3 243 011€ 3 701 001€ 2 962 756€ 3 186 616€ 3 335 510€ 2 605 558€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 601 734€ 1 237 956€ 1 493 911€ 1 564 936€ 1 727 643€ 1 835 446€ 1 736 804€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€
063
 
Základné imanie (411)
1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€
069
 
Rezervný fond (421)
472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-683 782€ -427 826€ -356 802€ -194 095€ -86 292€ -221 788€ -206 970€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
363 778€ -255 955€ -71 025€ -162 706€ -107 803€ 135 496€ 22 036€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 878 056€ 1 786 957€ 1 959 173€ 990 168€ 967 688€ 883 887€ 846 062€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
220 680€ 237 114€ 204 887€ 188 350€ 173 980€ 143 415€ 121 817€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
220 680€ 237 114€ 204 887€ 188 350€ 173 980€ 143 415€ 121 817€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
326€ 400€ 389€ 6 947€ 51 143€ 123 827€ 50 658€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
326€ 400€ 389€ 219€ 673€ 362€ 8€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 6 728€ 50 470€ 123 465€ 50 650€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 064 139€ 1 015 090€ 854 354€ 624 710€ 564 997€ 523 795€ 521 219€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
677 092€ 627 251€ 517 129€ 332 653€ 269 048€ 270 061€ 250 347€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
209 665€ 214 131€ 184 664€ 162 785€ 158 816€ 143 406€ 125 757€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
130 148€ 131 390€ 113 260€ 98 163€ 96 246€ 84 233€ 70 846€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
33 764€ 36 486€ 29 946€ 23 475€ 34 036€ 18 073€ 24 534€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
13 471€ 5 832€ 9 355€ 7 634€ 6 850€ 8 021€ 49 735€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
592 910€ 534 353€ 899 543€ 170 161€ 177 569€ 92 851€ 152 368€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
371 849€ 453 101€ 615 605€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
221 061€ 81 252€ 283 938€ 170 161€ 177 569€ 92 851€ 152 368€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
366 564€ 218 098€ 247 917€ 407 652€ 491 285€ 616 177€ 22 692€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
29 521€ 17 500€ 10 364€ 48 923€ 11 382€ 3 423€ 22 360€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
337 043€ 200 598€ 237 553€ 358 729€ 479 903€ 612 753€ 332€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 846 353€ 3 243 011€ 3 701 001€ 2 962 756€ 3 186 616€ 3 335 510€ 2 605 558€