Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
534 567 641€ 505 230 466€ 539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
534 567 641€ 505 230 466€ 539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
534 567 641€ 505 230 466€ 539 747 019€ 539 721 166€ 0€ 0€ 1 738€ 28 270€ 56 071€ 83 885€ 28 766€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
85 299 250€ 94 505 421€ 48 225 593€ 50 801 329€ 592 450 311€ 577 469 995€ 572 393 579€ 582 952 465€ 567 395 991€ 539 106 339€ 662 889 351€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
166€ 84€ 156€ 166€ 539 681 432€ 539 665 754€ 539 632 249€ 539 557 767€ 526 164 558€ 500 863 667€ 505 445 436€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
166€ 84€ 156€ 166€ 191€ 183€ 177€ 188€ 57€ 135€ 58€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 539 681 241€ 539 665 571€ 539 632 072€ 539 557 578€ 526 164 500€ 500 863 533€ 505 445 378€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
138€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
138€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 549 210€ 39 721 880€ 9 100 922€ 9 212 111€ 9 632 954€ 9 992 912€ 8 726 504€ 7 998 718€ 7 447 215€ 5 861 829€ 105 732 963€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
9 071 104€ 9 694 869€ 9 100 062€ 9 122 406€ 8 963 695€ 8 994 223€ 8 726 354€ 5 919 807€ 5 677 314€ 5 313 347€ 4 783 025€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
400€ 30 026 123€ 2€ 94€ 16€ 2€ 0€ 4€ 1 459 519€ 8€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
476 923€ 0€ 0€ 89 200€ 669 243€ 998 687€ 0€ 2 078 707€ 310 382€ 548 474€ 100 948 938€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
782€ 888€ 858€ 411€ 0€ 0€ 150€ 200€ 0€ 0€ 1 000€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
75 749 736€ 54 783 457€ 39 124 515€ 41 589 053€ 43 135 786€ 27 811 329€ 24 034 825€ 35 395 980€ 33 784 219€ 32 380 843€ 51 710 952€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
357€ 240€ 565€ 495€ 410€ 438€ 377€ 1 069€ 448€ 5 541€ 2 005€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
75 749 379€ 54 783 217€ 39 123 950€ 41 588 558€ 43 135 376€ 27 810 891€ 24 034 449€ 35 394 911€ 33 783 771€ 32 375 303€ 51 708 947€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 003 823€ 1 172 061€ 923 369€ 922 687€ 925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
925 837€ 923 946€ 923 369€ 922 687€ 925 711€ 925 420€ 920 647€ 923 165€ 911 713€ 912 427€ 913 277€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
77 986€ 248 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
620 870 714€ 600 907 948€ 588 895 981€ 591 445 182€ 593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
395 111 706€ 354 083 005€ 302 381 612€ 255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ -1 115 923€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
354 083 005€ 302 381 612€ 255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
354 083 005€ 302 381 612€ 255 747 586€ 213 489 089€ 162 994 075€ 108 698 173€ 55 996 607€ 35 103 091€ 16 278 371€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 115 923€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
41 028 702€ 51 701 393€ 46 634 025€ 42 258 497€ 50 495 014€ 54 295 902€ 52 701 567€ 20 893 515€ 18 824 720€ 17 394 294€ -1 115 923€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
225 759 007€ 246 824 943€ 286 514 369€ 335 697 595€ 379 886 933€ 415 401 341€ 464 617 791€ 527 907 292€ 533 260 684€ 523 824 280€ 664 947 318€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
69 993€ 79 279€ 59 451€ 59 270€ 71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
69 993€ 79 279€ 59 451€ 59 270€ 71 118€ 51 480€ 50 971€ 50 014€ 42 906€ 41 585€ 17 230€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
147 349 135€ 216 359 524€ 256 552 328€ 306 485 231€ 366 616 873€ 411 509 355€ 460 923 810€ 521 213 695€ 521 097 942€ 520 624 217€ 558 454€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 212€ 2 689€ 1 749€ 513€ 445€ 941€ 1 053€ 1 220€ 1 117€ 733€ 215€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
147 347 923€ 216 356 835€ 256 550 579€ 306 484 718€ 366 616 428€ 411 508 413€ 460 922 757€ 521 212 475€ 521 096 825€ 520 623 484€ 558 239€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
78 339 880€ 30 386 140€ 29 902 590€ 29 153 094€ 13 198 941€ 3 840 506€ 3 643 010€ 6 643 583€ 12 119 835€ 3 158 478€ 144 164 947€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 666 349€ 3 947 217€ 4 038 642€ 3 960 315€ 12 986 025€ 3 601 340€ 3 325 481€ 6 340 250€ 11 816 453€ 2 882 326€ 144 135 032€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 77€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
26 552€ 0€ 0€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 934€ 17 681€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
12 675€ 955 083€ 697 837€ 0€ 0€ 0€ 49 195€ 0€ 0€ 6 985€ 7 050€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
73 632 107€ 25 483 840€ 25 166 111€ 25 192 500€ 212 917€ 239 167€ 268 333€ 303 333€ 303 333€ 255 233€ 5 108€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 206 686€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
620 870 714€ 600 907 948€ 588 895 981€ 591 445 182€ 593 376 022€ 578 395 415€ 573 315 964€ 583 903 899€ 568 363 775€ 540 102 651€ 663 831 395€