Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
05.10.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 € 795 974 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
96 623 € 18 416 € 20 466 € 23 058 € 1 140 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
88 425 € 4 400 €
005
A.I.2
Software
59 925€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
28 500€ 4 400€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 198 € 14 016 € 20 466 € 23 058 € 1 140 €
013
A.II.2
Stavby
896€ 1 268€ 1 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 302€ 12 748€ 18 826€ 23 058€ 1 140€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 576 085 € 15 479 669 € 5 927 598 € 16 391 325 € 9 102 807 € 12 007 741 € 791 427 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
101 838 € 14 530 € 121 € 1 150 € 100 € 32 753 € 101 €
032
B.I.1
Materiál
165€ 130€ 121€ 129€ 100€ 121€ 101€
036
B.I.5
Tovar
101 673€ 14 400€ 1 021€ 32 632€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 862 € 18 169 € 60 338 € 104 907 € 137 183 € 147 223 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 6 934€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 6 307€ 48 476€ 93 045€ 125 321€ 140 289€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 811 608 € 14 258 371 € 2 930 458 € 15 553 096 € 5 707 187 € 8 268 817 € 438 678 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 811 583€ 14 244 309€ 2 677 868€ 15 517 052€ 5 651 733€ 8 229 350€ 438 664€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 6 684€ 37 198€ 35 809€ 55 037€ 39 467€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
25€ 7 378€ 215 392€ 235€ 417€ 14€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
650 777 € 1 188 599 € 2 936 681 € 732 172 € 3 258 337 € 3 558 948 € 352 648 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 184€ 1 524€ 1 732€ 141€ 969€ 429€ 118€
057
B.IV.2
Účty v bankách
649 593€ 1 187 075€ 2 934 949€ 732 031€ 3 257 368€ 3 558 519€ 352 530€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
357 090 € 360 505 € 29 681 € 3 956 € 11 184 € 8 877 € 3 407 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 090€ 27 938€ 3 032€ 3 956€ 11 184€ 8 877€ 3 407€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
347 000€ 332 567€ 26 649€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 € 795 974 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 225 090 € 1 195 377 € 1 170 387 € 1 456 817 € 1 477 905 € 1 728 767 € -641 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
834 387 € 873 966 € 873 966 € 873 966 € 871 934 € 1 775 000 € 155 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
834 387€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 1 770 000€ 150 000€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
5 000€ 5 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 032€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € -39 579 € 119 940 € -896 034 € -224 312 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 119 940€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -39 579€ -896 034€ -224 312€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 € -671 722 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 804 708 € 14 663 213 € 4 807 358 € 14 961 522 € 7 636 086 € 10 287 851 € 1 432 716 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
43 791 € 64 972 € 118 076 € 168 907 € 245 711 € 462 339 € 329 469 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
27 613€ 25 614€ 12 817€ 21 890€ 51 108€ 368 664€ 278 720€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 398€ 23 277€ 3 245€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 178€ 39 358€ 105 259€ 147 017€ 187 205€ 70 398€ 47 504€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 778 € 6 845 € 6 139 € 5 952 € 4 326 € 3 044 € 2 070 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 778€ 6 845€ 6 139€ 5 952€ 4 326€ 3 044€ 2 070€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
18 752 139 € 14 591 396 € 4 683 143 € 14 786 663 € 7 386 049 € 9 822 468 € 1 101 177 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 957 455€ 12 612 845€ 4 229 801€ 11 062 427€ 6 005 957€ 2 007 942€ 202 311€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 490 127€ 26 300€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
883€ 3 359€ 300 000€ 837 563€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 067€ 18 495€ 19 928€ 15 445€ 13 741€ 10 240€ 10 558€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 599€ 11 303€ 8 853€ 9 652€ 8 316€ 6 413€ 5 210€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 763 135€ 1 948 753€ 424 561€ 18 729€ 39 737€ 7 746€ 19 235€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 677 051€ 1 318 298€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 4 292 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 4 292€