Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
157 712 097 € 61 216 864 € 18 043 632 € 23 273 927 € 20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
158 496 € 109 081 € 163 345 € 173 052 € 96 623 € 18 416 € 20 466 € 23 058 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
126 755 € 86 917 € 145 866 € 158 549 € 88 425 € 4 400 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
76 000€ 79 917€ 106 026€ 149 885€ 59 925€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
50 755€ 7 000€ 39 840€ 8 664€ 28 500€ 4 400€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 741 € 22 164 € 17 479 € 14 503 € 8 198 € 14 016 € 20 466 € 23 058 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 152€ 524€ 896€ 1 268€ 1 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 908€ 21 202€ 13 886€ 13 979€ 7 302€ 12 748€ 18 826€ 23 058€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
833€ 962€ 3 441€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
140 514 141 € 56 717 484 € 17 483 550 € 22 794 930 € 19 576 085 € 15 479 669 € 5 927 598 € 16 391 325 € 9 102 807 € 12 007 741 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
122 003 € 21 639 € 29 383 € 101 838 € 14 530 € 121 € 1 150 € 100 € 32 753 €
035
B.I.1
Materiál
122 003€ 135€ 165€ 130€ 121€ 129€ 100€ 121€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
21 639€ 29 248€ 101 673€ 14 400€ 1 021€ 32 632€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
447 483 € 295 582 € 155 251 € 11 862 € 11 862 € 18 169 € 60 338 € 104 907 € 137 183 € 147 223 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 11 862 € 6 934 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 11 862€ 6 934€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
435 621€ 283 720€ 143 389€ 0€ 6 307€ 48 476€ 93 045€ 125 321€ 140 289€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
126 092 420 € 54 041 318 € 15 119 053 € 20 087 994 € 18 811 608 € 14 258 371 € 2 930 458 € 15 553 096 € 5 707 187 € 8 268 817 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
63 266 889 € 47 492 848 € 15 011 389 € 20 086 804 € 18 811 583 € 14 244 309 € 2 677 868 € 15 517 052 € 5 651 733 € 8 229 350 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
19 506 051€ 1 640 153€ 1 632 763€ 636€ 1 210 349€ 133€ 4 509 595€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 760 838€ 47 492 848€ 13 371 236€ 18 454 041€ 18 810 947€ 13 033 960€ 2 677 735€ 11 007 457€ 5 651 733€ 8 229 350€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
62 767 706€ 6 504 115€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
40 339€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
631€ 32 345€ 106 919€ 0€ 6 684€ 37 198€ 35 809€ 55 037€ 39 467€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 6 995€ 214 901€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 855€ 12 010€ 745€ 1 190€ 25€ 383€ 491€ 235€ 417€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 852 235 € 2 380 584 € 2 187 607 € 2 665 691 € 650 777 € 1 188 599 € 2 936 681 € 732 172 € 3 258 337 € 3 558 948 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 957€ 2 780€ 48€ 176€ 1 184€ 1 524€ 1 732€ 141€ 969€ 429€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 843 278€ 2 377 804€ 2 187 559€ 2 665 515€ 649 593€ 1 187 075€ 2 934 949€ 732 031€ 3 257 368€ 3 558 519€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 039 460 € 4 390 299 € 396 737 € 305 945 € 357 090 € 360 505 € 29 681 € 3 956 € 11 184 € 8 877 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 491 301€ 233 730€ 136 298€ 39 810€ 10 090€ 27 938€ 3 032€ 3 956€ 11 184€ 8 877€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 548 159€ 4 156 569€ 260 439€ 266 135€ 347 000€ 332 567€ 26 649€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
157 712 097 € 61 216 864 € 18 043 632 € 23 273 927 € 20 029 798 € 15 858 590 € 5 977 745 € 16 418 339 € 9 113 991 € 12 016 618 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 469 766 € 8 026 026 € 1 550 012 € 1 325 668 € 1 225 090 € 1 195 377 € 1 170 387 € 1 456 817 € 1 477 905 € 1 728 767 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
834 387€ 834 387€ 834 387€ 834 387€ 834 387€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 873 966€ 1 770 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 032 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 032€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 085 637 € 379 625 € 155 281 € 54 703 € 0 € -39 579 € 119 940 € -896 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 085 637€ 379 625€ 155 281€ 54 703€ 0€ 119 940€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -39 579€ -896 034€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
33 213 742 € 6 476 014 € 224 344 € 100 578 € 54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
119 892 331 € 52 770 715 € 16 342 934 € 21 948 259 € 18 804 708 € 14 663 213 € 4 807 358 € 14 961 522 € 7 636 086 € 10 287 851 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 467 € 7 312 € 9 939 € 8 166 € 8 778 € 6 845 € 6 139 € 5 952 € 4 326 € 3 044 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 467€ 7 312€ 9 939€ 8 166€ 8 778€ 6 845€ 6 139€ 5 952€ 4 326€ 3 044€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 398 € 23 277 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 398€ 23 277€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
117 727 287 € 51 344 822 € 15 957 111 € 21 789 333 € 18 752 139 € 14 591 396 € 4 683 143 € 14 786 663 € 7 386 049 € 9 822 468 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
95 100 634 € 41 953 726 € 13 927 893 € 19 361 548 € 15 957 455 € 12 612 845 € 4 229 801 € 11 062 427 € 6 005 957 € 9 498 069 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
68 534 187€ 27 639 734€ 9 302 938€ 15 268 220€ 13 906 730€ 10 570 839€ 2 467 425€ 2 200 190€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 566 447€ 14 313 992€ 4 624 955€ 4 093 328€ 2 050 725€ 2 042 006€ 1 762 376€ 8 862 237€ 6 005 957€ 9 498 069€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 648€ 8 670€ 1 730€ 1 417€ 883€ 3 359€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
300 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
37 208€ 37 046€ 26 731€ 28 293€ 19 067€ 18 495€ 19 928€ 15 445€ 13 741€ 10 240€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 573€ 27 070€ 19 224€ 19 622€ 11 599€ 11 303€ 8 853€ 9 652€ 8 316€ 6 413€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 211 224€ 9 128 293€ 1 981 533€ 2 378 453€ 2 763 135€ 1 948 753€ 424 561€ 18 729€ 39 737€ 7 746€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
3 677 051€ 1 318 298€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
345 000€ 190 017€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 153 577 € 1 418 581 € 375 884 € 150 760 € 43 791 € 64 972 € 118 076 € 168 907 € 238 313 € 439 062 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 754€ 39 128€ 19 898€ 26 694€ 27 613€ 25 614€ 12 817€ 21 890€ 51 108€ 368 664€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 130 823€ 1 379 453€ 355 986€ 124 066€ 16 178€ 39 358€ 105 259€ 147 017€ 187 205€ 70 398€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
350 000 € 420 123 € 150 686 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
350 000€ 420 123€ 150 686€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€