Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 353€ 280 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
280 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 353 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 297 579 € 2 687 512 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 297 579€ 2 687 512€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 361 930 € 2 006 051 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
436 331€ 797 924€
10
B.2
Služby
925 599€ 1 208 127€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-60 998 € 681 461 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
126 001 € 303 307 €
13
C.1
Mzdové náklady
89 420€ 213 837€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
35 910€ 87 685€
16
C.4
Sociálne náklady
671€ 1 785€
17
D
Dane a poplatky
10 899€ 1 359€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
154 800€ 294 318€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
867 941€ 75 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
945 246€ 101 425€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
52 116€ 10 021€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 154€ 39 465€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-523 041 € 26 608 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 10€
39
N
Nákladové úroky
26 191€ 52 716€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 071€ 771€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-29 261 € -53 477 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-552 302 € -26 869 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
418 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
418€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-552 302 € -27 287 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-552 302 € -26 869 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-552 302 € -27 287 €