Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
26.10.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 373 186 € 4 298 139 € 4 245 734 € 6 482 038 € 5 474 917 € 3 945 382 € 846 119 € 755 098 € 360 777 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 544 438 € 2 328 980 € 3 171 657 € 4 153 732 € 4 103 156 € 3 484 250 € 545 047 € 467 918 € 238 654 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 544 438 € 2 328 980 € 3 171 657 € 4 153 732 € 4 103 156 € 3 484 250 € 545 047 € 467 918 € 238 654 €
012
A.II.1
Pozemky
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
21 303€ 22 472€ 23 640€ 24 809€ 25 978€ 27 147€ 14 484€ 15 308€ 16 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 522 335€ 2 305 708€ 3 147 217€ 4 128 123€ 4 076 378€ 3 449 180€ 529 763€ 437 497€ 222 521€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 113€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 123€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 828 748 € 1 953 412 € 1 060 553 € 2 316 001 € 1 300 465 € 414 126 € 262 124 € 279 006 € 110 091 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
78 394 € 75 491 € 51 546 € 55 351 € 226 267 € 15 969 € 35 364 € 27 801 € 16 069 €
032
B.I.1
Materiál
78 394€ 75 491€ 41 355€ 42 839€ 47 888€ 11 849€ 19 374€ 24 658€ 16 069€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
480€ 15 990€ 43€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
10 191€ 12 512€ 173 975€ 3 640€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
4 404€ 3 100€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 730 221 € 1 866 248 € 986 453 € 2 232 465 € 1 065 904 € 378 039 € 90 957 € 191 958 € 49 196 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 655 551€ 1 821 940€ 921 930€ 2 193 595€ 1 025 658€ 330 389€ 90 087€ 159 592€ 17 278€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 101€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 476€ 23 798€ 59 964€ 29 283€ 38 242€ 39 910€ 32 366€ 26 472€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
54 194€ 20 510€ 4 559€ 9 587€ 2 004€ 7 740€ 870€ 0€ 5 345€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
20 133 € 11 673 € 22 554 € 28 185 € 8 294 € 20 118 € 135 803 € 59 247 € 44 826 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 730€ 7 373€ 696€ 20 379€ 917€ 960€ 44 141€ 45 054€ 10 689€
057
B.IV.2
Účty v bankách
18 403€ 4 300€ 21 858€ 7 806€ 7 377€ 19 158€ 91 662€ 14 193€ 34 137€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
15 747 € 13 524 € 12 305 € 71 296 € 47 006 € 38 948 € 8 174 € 12 032 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 747€ 13 524€ 12 305€ 52 672€ 47 006€ 38 948€ 8 174€ 12 032€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 624€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 373 186 € 4 298 139 € 4 245 734 € 6 482 038 € 5 474 917 € 3 945 382 € 846 119 € 755 098 € 360 777 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 358 104 € 1 252 565 € 1 328 650 € 1 148 779 € 566 567 € 266 427 € 135 227 € 4 092 € 27 422 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€ -2 500€ -2 500€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
142 000 € 142 000 € 142 000 € 142 000 € 78 000 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
142 000€ 142 000€ 142 000€ 142 000€ 78 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 12 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 12€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 105 065 € 1 181 150 € 1 001 279 € 483 067 € 260 927 € 132 226 € 1 092 € 17 023 € -990 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 205 690€ 1 205 690€ 1 025 819€ 507 607€ 285 467€ 156 766€ 25 632€ 25 632€ 221€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-100 625€ -24 540€ -24 540€ -24 540€ -24 540€ -24 540€ -24 540€ -8 609€ -1 211€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
105 539 € -76 085 € 179 871 € 518 212 € 222 140 € 128 701 € 131 135 € -15 931 € 25 900 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 015 082 € 3 045 574 € 2 917 084 € 5 333 259 € 4 908 350 € 3 678 955 € 710 892 € 751 006 € 333 355 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
14 773 € 28 203 € 16 075 € 12 097 € 9 421 € 5 541 € 428 € 413 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 773€ 23 903€ 11 822€ 6 998€ 6 402€ 5 541€ 428€ 413€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 300€ 4 253€ 5 099€ 3 019€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
235 861 € 402 994 € 1 054 903 € 2 012 483 € 2 269 009 € 2 074 220 € 201 629 € 194 027 € 75 136 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 916€ 3 880€ 3 024€ 1 495€ 991€ 633€ 367€ 293€ 211€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
59 143€ 176 393€ 829 997€ 1 842 198€ 2 211 115€ 2 073 587€ 201 262€ 193 734€ 74 925€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
172 802€ 222 721€ 221 882€ 168 790€ 56 903€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 764 448 € 2 614 377 € 1 846 106 € 3 308 679 € 2 629 920 € 1 260 388 € 408 835 € 556 566 € 258 219 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
575 801€ 1 209 584€ 352 584€ 715 902€ 712 042€ 397 008€ 149 206€ 258 735€ 174 721€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 452€ 2 275€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 901 494€ 644 563€ 343 949€ 1 241 604€ 784 970€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 619€ 3 576€ 87 315€ 163 379€ 163 285€ 77 289€ 49 500€ 49 500€ 49 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 080€ 27 365€ 27 890€ 16 411€ 13 741€ 11 824€ 3 155€ 2 860€ 2 927€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 432€ 20 278€ 17 753€ 11 070€ 9 256€ 7 943€ 2 013€ 1 823€ 1 391€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 667€ 6 273€ 4 327€ 26 862€ 15 797€ 8 627€ 44 977€ 1 437€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
172 355€ 702 738€ 1 012 288€ 1 133 451€ 930 829€ 757 697€ 159 984€ 240 759€ 27 405€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
338 806€ 100 000€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€