Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
26.10.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
573 652€ 349 982€ 449 090€ 441 651€ 60 498€ 24 696€ 145 965€ 38 772€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
335 755€ 223 479€ 339 431€ 411 465€ 59 293€ 19 444€ 137 731€ 37 297€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
237 897 € 126 503 € 109 659 € 30 186 € 1 205 € 5 252 € 8 234 € 1 475 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 602 488 € 3 315 933 € 3 483 614 € 4 217 651 € 3 868 384 € 3 154 926 € 1 947 458 € 1 701 591 € 1 284 843 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 602 488€ 3 326 124€ 3 485 935€ 4 379 113€ 3 698 530€ 3 166 795€ 1 957 476€ 1 700 147€ 1 284 843€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-10 191€ -2 321€ -161 462€ 169 854€ -11 869€ -10 018€ 1 444€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 914 846 € 1 836 688 € 1 623 438 € 2 136 817 € 2 218 892 € 1 940 061 € 1 465 476 € 1 387 688 € 1 216 325 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
865 208€ 887 596€ 849 736€ 876 861€ 1 100 887€ 834 142€ 705 582€ 788 977€ 595 187€
10
B.2
Služby
1 049 638€ 949 092€ 773 702€ 1 259 956€ 1 118 005€ 1 105 919€ 759 894€ 598 711€ 621 138€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 925 539 € 1 605 748 € 1 969 835 € 2 111 020 € 1 650 697 € 1 214 865 € 487 234 € 322 137 € 69 993 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
780 143 € 721 221 € 662 720 € 386 099 € 304 896 € 219 799 € 78 250 € 60 100 € 46 752 €
13
C.1
Mzdové náklady
558 006€ 516 369€ 475 328€ 269 187€ 211 867€ 151 951€ 53 410€ 43 344€ 35 891€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
193 396€ 181 372€ 165 181€ 93 442€ 72 951€ 53 382€ 18 686€ 15 146€ 10 693€
16
C.4
Sociálne náklady
28 741€ 23 480€ 22 211€ 23 470€ 20 078€ 14 466€ 6 154€ 1 610€ 168€
17
D
Dane a poplatky
9 434€ 10 547€ 9 384€ 11 033€ 11 694€ 10 112€ 3 504€ 2 124€ 980€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
933 176€ 963 486€ 996 703€ 968 894€ 846 367€ 703 959€ 178 635€ 127 153€ 19 762€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
168 760€ 231 261€ 172 654€ 223 418€ 257 613€ 106 478€ 103 660€ 46 074€ 119 772€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
166 442€ 226 456€ 162 802€ 190 069€ 267 724€ 101 858€ 104 883€ 45 825€ 48 755€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
65 312€ -39 910€ 39 718€ 192€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
494 936€ 267 019€ 216 144€ 861 114€ 189 321€ 172 096€ 135 794€ 11€ 831€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
437 292€ 205 944€ 204 529€ 829 915€ 188 198€ 195 944€ 159 899€ 131 585€ 40 180€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
197 436 € -23 626 € 322 495 € 849 452 € 439 034 € 261 575 € 201 517 € 1 435 € 34 167 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 633€ 71€ 321€ 2 226€
39
N
Nákladové úroky
60 516€ 50 996€ 89 045€ 193 872€ 156 463€ 91 571€ 33 682€ 17 236€ 3 517€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
86€ 68€ 9€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
527€ 556€ 487€ 550€ 649€ 814€ 547€ 451€ 169€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-61 129 € -51 620 € -89 532 € -194 422 € -157 111 € -91 752 € -34 167 € -17 366 € -1 460 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
136 307 € -75 246 € 232 963 € 655 030 € 281 923 € 169 823 € 167 350 € -15 931 € 32 707 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
30 768 € 839 € 53 092 € 136 818 € 59 783 € 41 122 € 36 215 € 0 € 6 807 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
80 687€ 24 931€ 2 880€ 41 122€ 36 215€ 6 807€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-49 919€ 839€ 53 092€ 111 887€ 56 903€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
105 539 € -76 085 € 179 871 € 518 212 € 222 140 € 128 701 € 131 135 € -15 931 € 25 900 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
136 307 € -75 246 € 232 963 € 655 030 € 281 923 € 169 823 € 167 350 € -15 931 € 32 707 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
105 539 € -76 085 € 179 871 € 518 212 € 222 140 € 128 701 € 131 135 € -15 931 € 25 900 €