Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BB INVEST s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
670 490€ 1 147 662€ 1 113 544€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
670 490 € 1 147 662 € 1 188 038 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 861€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
471 069€ 962 667€ 1 113 544€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
167 367€ 164 466€ 67 936€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 193€ 20 529€ 6 558€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
557 469 € 1 667 802 € 1 312 807 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
213 666€ 785 590€ 497 558€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
124 584€ 537 951€ 639 262€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
50 725 € 58 915 € 71 190 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 289€ 43 329€ 52 826€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 122€ 15 064€ 18 138€
19
E.4.
Sociálne náklady
314€ 522€ 226€
20
F.
Dane a poplatky
2 992€ 6 368€ 1 974€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
152 350€ 237 967€ 65 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 152€ 41 011€ 37 823€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
113 021 € -520 140 € -124 769 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
161 680 € -360 874 € -23 276 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
65 173 € 46 078 € 132 115 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 707 € 33 712 € 32 390 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 707€ 33 712€ 32 390€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 466€ 12 366€ 99 725€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-65 173 € -46 078 € -132 115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
47 848 € -566 218 € -256 884 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
54 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
54€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
47 848 € -566 218 € -256 938 €