Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
151 350 696 € 150 757 956 € 147 798 259 € 166 712 126 € 153 855 087 € 146 897 673 € 144 159 761 € 138 975 543 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
139 848 631 € 134 437 673 € 132 913 174 € 148 481 580 € 133 567 647 € 124 710 258 € 136 359 400 € 129 636 097 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
76 € 376 € 676 € 976 € 1 276 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
76€ 376€ 676€ 976€ 1 276€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
378 € 0 € 428 € 31 408 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
378€ 0€ 428€ 31 408€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
139 848 253 € 134 437 673 € 132 913 098 € 148 481 204 € 133 566 971 € 124 709 282 € 136 357 696 € 129 604 689 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
80 215 110€ 5 426 042€ 5 419 210€ 5 407 210€ 5 407 210€ 1 610 816€ 1 265 218€ 71 621€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 416 893€ 40 775 525€ 36 441 799€ 34 194 690€ 64 865 224€ 61 503 007€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 50 798 899€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
72 420 568€ 70 430 568€ 70 292 569€ 60 462 459€ 59 912 459€ 57 576 259€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
57 216 250€ 15 815 538€ 20 621 521€ 38 586 735€ 2 832 078€ 1 683 000€ 26 371 722€ 129 533 068€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 345 598€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 866 138 € 11 131 940 € 7 258 173 € 8 265 975 € 8 701 285 € 8 743 273 € 6 283 889 € 6 322 824 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 55 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 55€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
276 210 € 993 362 € 998 344 € 281 597 € 929 078 € 682 910 € 993 021 € 1 815 275 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
729 132€ 719 541€ 668 024€ 639 274€ 918 497€ 1 745 322€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
276 210€ 264 230€ 278 803€ 281 597€ 261 054€ 43 636€ 74 524€ 69 953€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 046 159 € 4 170 567 € 5 495 824 € 6 847 519 € 5 933 758 € 5 345 849 € 1 838 543 € 55 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 546 078 € 3 380 140 € 3 379 299 € 2 062 649 € 2 646 509 € 2 300 874 € 1 838 364 € 55 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 414 027€ 1 747 302€ 1 746 461€ 1 379 811€ 1 963 785€ 1 618 150€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 132 051€ 1 632 838€ 1 632 838€ 682 838€ 682 724€ 682 724€ 1 838 364€ 55€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
132 311€ 132 312€ 1 502 740€ 3 515 324€ 2 756 978€ 2 344 333€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108€ 156€ 208€ 1 325€ 1 694€ 1 411€ 173€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 367 662€ 657 959€ 613 577€ 1 268 221€ 528 577€ 699 231€ 6€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 543 769 € 5 968 011 € 764 005 € 1 136 859 € 1 838 449 € 2 714 514 € 3 452 325 € 4 507 439 €
072
B.V.1.
Peniaze
934€ 65€ 359€ 75€ 275€ 17€ 112€ 809€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 542 835€ 5 967 946€ 763 646€ 1 136 784€ 1 838 174€ 2 714 497€ 3 452 213€ 4 506 630€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 635 927 € 5 188 343 € 7 626 912 € 9 964 571 € 11 586 155 € 13 444 142 € 1 516 472 € 3 016 622 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 585 569€ 5 200 700€ 7 588 899€ 9 430 923€ 11 417 249€ 0€ 1 453 799€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 635 927€ 2 602 774€ 2 426 212€ 2 375 672€ 2 155 232€ 2 026 893€ 1 516 472€ 1 562 823€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
151 350 696 € 150 757 956 € 147 798 259 € 166 712 126 € 153 855 087 € 146 897 673 € 144 159 761 € 138 975 543 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
55 722 458 € 55 353 546 € 55 058 102 € 57 668 041 € 50 289 307 € 50 618 839 € 50 599 627 € 50 705 477 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
62 458 000€ 60 898 000€ 59 338 000€ 59 338 000€ 51 538 000€ 50 988 000€ 50 988 000€ 50 988 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 576 954 € -4 312 389 € -1 702 459 € -1 281 194 € -401 660 € -420 874 € -315 022 € -781 069 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 576 954€ -4 312 389€ -1 702 459€ -1 281 194€ -401 660€ -420 874€ -315 022€ -781 069€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 191 088 € -1 264 565 € -2 609 939 € -421 265 € -879 533 € 19 213 € -105 851 € 471 046 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
95 628 238 € 95 404 410 € 92 740 157 € 109 043 491 € 103 564 948 € 96 278 834 € 93 560 134 € 88 270 066 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 666 406 € 93 445 041 € 91 297 418 € 52 195 926 € 101 417 902 € 93 001 562 € 62 286 098 € 86 262 138 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 167 735€ 9 028 169€ 8 584 299€ 8 106 666€ 7 246 649€ 6 831 284€ 7 283 066€ 6 260 833€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
36 478 000€ 84 300 000€ 82 500 000€ 43 780 000€ 94 163 000€ 86 165 378€ 55 000 000€ 80 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
20 671€ 16 872€ 13 119€ 9 260€ 8 253€ 4 900€ 3 015€ 1 305€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
100 000€ 200 000€ 300 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 17€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 3 315 533€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
566 816 € 757 798 € 342 710 € 340 719 € 886 013 € 1 702 995 € 1 601 653 € 368 678 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
157 041 € 300 077 € 106 424 € 217 108 € 268 963 € 580 285 € 272 072 € 347 547 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
156€ 2 420€ 324€ 0€ 826€ 38 876€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
156 885€ 297 657€ 106 100€ 217 108€ 268 963€ 579 459€ 233 196€ 347 547€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 945€ 224 804€ 6 843€ 10 942€ 156 779€ 13 747€ 159 493€ 9 924€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 532€ 6 775€ 4 260€ 5 034€ 4 607€ 4 170€ 5 485€ 5 021€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 310€ 10 012€ 6 133€ 7 628€ 55 657€ 10 642€ 58 217€ 6 063€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
391 988€ 216 130€ 219 050€ 100 007€ 400 007€ 1 094 151€ 1 106 386€ 123€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
94 609 € 407 004 € 407 773 € 355 528 € 97 873 € 38 530 € 28 600 € 311 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 467€ 52 510€ 54 170€ 54 778€ 82 623€ 24 780€ 28 600€ 311 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 142€ 354 494€ 353 603€ 300 750€ 15 250€ 13 750€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9€ 574€ 500 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
49 300 398€ 794 567€ 692 256€ 56 150 744€ 1 163 160€ 1 035 747€ 26 328 250€ 1 328 250€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
594 € 832 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
594€ 832€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé