Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 585 294 € 6 413 467 € 13 829 861 € 8 658 468 € 1 645 172 € 2 785 744 € 3 592 368 € 4 894 749 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
44 635 € 13 208 € 23 114 € 33 019 € 26 102 € 35 890 € 6 798 € 15 864 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 635 € 13 208 € 23 114 € 33 019 € 26 102 € 35 890 € 6 798 € 15 864 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 635€ 13 208€ 23 114€ 33 019€ 26 102€ 35 890€ 6 798€ 15 864€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 502 174 € 6 393 820 € 13 781 308 € 8 613 210 € 1 611 843 € 2 727 151 € 3 563 355 € 4 845 354 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 674 977 € 1 963 078 € 2 131 054 € 2 685 292 € 393 965 € 838 239 € 725 576 € 1 540 201 €
035
B.I.1
Materiál
43€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 674 977€ 1 963 035€ 2 131 054€ 2 685 292€ 393 965€ 838 239€ 725 576€ 1 540 201€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 336 971 € 3 939 625 € 11 035 007 € 5 725 077 € 1 067 640 € 1 738 874 € 2 687 279 € 2 956 880 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 178 118 € 3 713 382 € 10 750 141 € 5 653 535 € 1 003 350 € 1 629 626 € 2 597 048 € 2 874 586 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 178 118€ 3 713 382€ 10 750 141€ 5 653 535€ 1 003 350€ 1 629 626€ 2 597 048€ 2 874 586€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
98 287€ 134 401€ 70 592€ 63 222€ 40 626€ 87 835€ 78 571€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
60 566€ 91 842€ 284 866€ 950€ 1 068€ 68 622€ 2 396€ 3 723€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
490 226 € 491 117 € 615 247 € 202 841 € 150 238 € 150 038 € 150 500 € 348 273 €
072
B.V.1.
Peniaze
57€ 24€ 534€ 64€ 39€ 16€ 427€ 85€
073
B.V.2.
Účty v bankách
490 169€ 491 093€ 614 713€ 202 777€ 150 199€ 150 022€ 150 073€ 348 188€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
38 485 € 6 439 € 25 439 € 12 239 € 7 227 € 22 703 € 22 215 € 33 531 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 038€ 6 439€ 25 439€ 12 239€ 7 227€ 22 703€ 7 082€ 33 531€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 447€ 15 133€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 585 294 € 6 413 467 € 13 829 861 € 8 658 468 € 1 645 172 € 2 785 744 € 3 592 368 € 4 894 749 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
697 680 € 538 709 € 402 226 € 360 365 € 452 572 € 161 650 € 81 312 € 92 634 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 70 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 244 € 3 244 € 1 151 € 1 151 € 1 151 € 1 151 € 1 151 € 1 151 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 244€ 3 244€ 1 151€ 1 151€ 1 151€ 1 151€ 1 151€ 1 151€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
190 465 € 53 982 € 14 214 € 106 421 € 85 500 € 75 161 € 86 483 € 62 759 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
190 465€ 53 982€ 117 743€ 117 743€ 96 822€ 86 483€ 86 483€ 62 759€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-103 529€ -11 322€ -11 322€ -11 322€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
158 971 € 136 483 € 41 861 € -92 207 € 20 921 € 10 338 € -11 322 € 23 724 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 878 959 € 5 847 796 € 13 401 876 € 8 223 322 € 1 192 522 € 2 624 094 € 3 510 456 € 4 801 365 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
30 319 € 5 619 € 18 648 € 8 074 € 18 838 € 5 972 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
30 319€ 5 619€ 18 648€ 8 074€ 18 838€ 5 972€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 655 403 € 4 055 965 € 12 295 136 € 6 481 051 € 466 248 € 1 375 693 € 1 815 458 € 3 139 582 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 586 305 € 3 984 745 € 11 951 846 € 6 382 883 € 396 919 € 1 312 412 € 1 782 743 € 3 095 253 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 586 305€ 3 984 745€ 11 951 846€ 6 382 883€ 396 919€ 1 312 412€ 1 782 743€ 3 095 253€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500€ 900€ 1 400€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 173€ 6 271€ 5 366€ 1 710€ 2 587€ 3 054€ 3 093€ 3 080€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 954€ 3 737€ 3 423€ 1 072€ 1 946€ 1 947€ 1 959€ 1 951€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 591€ 15 750€ 109 070€ 421€ 11 231€ 3 921€ 666€ 9 438€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
55 380€ 45 462€ 223 931€ 94 065€ 53 565€ 52 959€ 26 997€ 29 860€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 742 € 11 502 € 13 561 € 6 008 € 4 724 € 5 149 € 6 586 € 5 811 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 682€ 8 542€ 10 341€ 2 808€ 1 124€ 1 549€ 6 586€ 5 811€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 060€ 2 960€ 3 220€ 3 200€ 3 600€ 3 600€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 181 495€ 1 780 329€ 1 087 560€ 1 717 615€ 713 476€ 1 224 414€ 1 688 412€ 1 650 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 655 € 26 962 € 25 759 € 74 781 € 78 € 600 € 750 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 655€ 26 962€ 25 759€ 659€ 78€ 600€ 750€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
74 122€