Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 920 809€ 23 454 838€ 39 733 940€ 28 588 545€ 43 266 593€ 96 661 491€ 33 673 459€ 14 347 761€ 12 558 166€ 14 240 817€ 13 490 007€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 920 809 € 23 498 261 € 39 749 547 € 28 601 858 € 43 270 134 € 96 668 709 € 33 709 245 € 14 350 092 € 12 558 172 € 14 252 372 € 13 499 461 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 920 809€ 23 404 994€ 39 600 331€ 28 586 395€ 43 016 593€ 96 565 858€ 33 673 459€ 14 347 656€ 12 558 166€ 14 240 817€ 13 490 007€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
49 844€ 133 609€ 2 150€ 250 000€ 95 633€ 105€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 667€ 12 500€ 12 750€ 356€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 756€ 15 607€ 813€ 3 541€ 7 218€ 23 036€ 1 975€ 6€ 11 555€ 9 454€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 636 153 € 22 865 096 € 39 474 952 € 28 327 051 € 43 016 471 € 96 456 932 € 33 727 189 € 14 282 383 € 12 470 156 € 14 179 812 € 13 386 595 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 281 682€ 20 018 429€ 36 064 539€ 24 668 506€ 39 869 300€ 89 417 655€ 32 416 594€ 13 982 661€ 12 236 498€ 13 912 590€ 13 105 530€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 339€ 15 124€ 8 316€ 8 667€ 11 126€ 60 254€ 5 832€ 4 174€ 6 268€ 5 878€ 6 404€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
191 320€ 2 608 090€ 3 211 905€ 3 496 580€ 2 999 855€ 6 800 273€ 1 212 546€ 216 747€ 148 820€ 138 431€ 141 006€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
124 552 € 114 910 € 147 711 € 121 711 € 122 174 € 108 579 € 55 738 € 65 796 € 64 405 € 67 568 € 68 593 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 021€ 61 889€ 82 877€ 79 116€ 85 437€ 76 458€ 35 474€ 42 913€ 41 988€ 44 224€ 44 982€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 24 000€ 27 400€ 11 220€ 5 742€ 5 976€ 5 976€ 5 976€ 5 884€ 5 976€ 5 976€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 531€ 29 021€ 37 434€ 31 375€ 30 995€ 26 145€ 14 288€ 16 907€ 16 533€ 17 368€ 17 635€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
394€ 278€ 210€ 691€ 437€ 456€ 944€ 938€ 523€ 504€ 447€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 626€ 21 892€ 14 095€ 15 873€ 9 906€ 9 906€ 9 866€ 9 788€ 10 062€ 9 065€ 9 065€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 626€ 21 892€ 14 095€ 15 873€ 9 906€ 9 906€ 9 866€ 9 788€ 10 062€ 9 065€ 9 065€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 841€ 9 080€ 5 800€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 240€ 60 532€ 28 176€ 5 943€ 3 673€ 59 809€ 19 869€ 2 279€ 3 580€ 45 776€ 55 550€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
284 656 € 633 165 € 274 595 € 274 807 € 253 663 € 211 777 € -17 944 € 67 709 € 88 016 € 72 560 € 112 866 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
437 468 € 813 195 € 449 180 € 414 792 € 386 312 € 383 309 € 38 487 € 144 179 € 166 580 € 183 918 € 237 067 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
716 € 6 € 698 € 3 248 € 26 974 € 14 364 € 69 € 8 € 9 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24€
42
XII.
Kurzové zisky
716€ 6€ 698€ 3 224€ 26 974€ 14 364€ 69€ 8€ 9€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 907 € 59 376 € 77 817 € 74 106 € 80 153 € 170 298 € 85 747 € 36 409 € 72 337 € 81 011 € 79 094 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 246 € 8 600 € 51 730 € 51 476 € 46 877 € 38 943 € 39 833 € 20 628 € 54 148 € 61 194 € 60 002 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 246€ 8 600€ 51 730€ 51 476€ 46 877€ 38 943€ 39 833€ 20 628€ 54 148€ 61 194€ 60 002€
52
O.
Kurzové straty
375€ 31 573€ 6 607€ 4 375€ 13 808€ 110 049€ 26 631€ 113€ 29€ 245€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 286€ 19 203€ 19 480€ 18 255€ 19 468€ 21 306€ 19 283€ 15 668€ 18 160€ 19 817€ 18 847€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 191 € -59 376 € -77 811 € -73 408 € -76 905 € -143 324 € -71 383 € -36 340 € -72 329 € -81 002 € -79 093 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
280 465 € 573 789 € 196 784 € 201 399 € 176 758 € 68 453 € -89 327 € 31 369 € 15 687 € -8 442 € 33 773 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
56 753 € 132 841 € 54 300 € 42 428 € 40 275 € 26 592 € 2 880 € 10 448 € 5 349 € 2 880 € 10 049 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 753€ 132 841€ 54 300€ 42 428€ 40 275€ 26 592€ 2 880€ 10 448€ 5 349€ 2 880€ 10 049€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
223 712 € 440 948 € 142 484 € 158 971 € 136 483 € 41 861 € -92 207 € 20 921 € 10 338 € -11 322 € 23 724 €