Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 588 545€ 43 266 593€ 96 661 491€ 33 673 459€ 14 347 761€ 12 558 166€ 14 240 817€ 13 490 007€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 601 858 € 43 270 134 € 96 668 709 € 33 709 245 € 14 350 092 € 12 558 172 € 14 252 372 € 13 499 461 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 586 395€ 43 016 593€ 96 565 858€ 33 673 459€ 14 347 656€ 12 558 166€ 14 240 817€ 13 490 007€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 150€ 250 000€ 95 633€ 105€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 500€ 12 750€ 356€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
813€ 3 541€ 7 218€ 23 036€ 1 975€ 6€ 11 555€ 9 454€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
28 327 051 € 43 016 471 € 96 456 932 € 33 727 189 € 14 282 383 € 12 470 156 € 14 179 812 € 13 386 595 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 668 506€ 39 869 300€ 89 417 655€ 32 416 594€ 13 982 661€ 12 236 498€ 13 912 590€ 13 105 530€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 667€ 11 126€ 60 254€ 5 832€ 4 174€ 6 268€ 5 878€ 6 404€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 496 580€ 2 999 855€ 6 800 273€ 1 212 546€ 216 747€ 148 820€ 138 431€ 141 006€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
121 711 € 122 174 € 108 579 € 55 738 € 65 796 € 64 405 € 67 568 € 68 593 €
16
E.1.
Mzdové náklady
79 116€ 85 437€ 76 458€ 35 474€ 42 913€ 41 988€ 44 224€ 44 982€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 220€ 5 742€ 5 976€ 5 976€ 5 976€ 5 884€ 5 976€ 5 976€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 375€ 30 995€ 26 145€ 14 288€ 16 907€ 16 533€ 17 368€ 17 635€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
691€ 437€ 456€ 944€ 938€ 523€ 504€ 447€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 873€ 9 906€ 9 906€ 9 866€ 9 788€ 10 062€ 9 065€ 9 065€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 873€ 9 906€ 9 906€ 9 866€ 9 788€ 10 062€ 9 065€ 9 065€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 080€ 5 800€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 943€ 3 673€ 59 809€ 19 869€ 2 279€ 3 580€ 45 776€ 55 550€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
274 807 € 253 663 € 211 777 € -17 944 € 67 709 € 88 016 € 72 560 € 112 866 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
414 792 € 386 312 € 383 309 € 38 487 € 144 179 € 166 580 € 183 918 € 237 067 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
698 € 3 248 € 26 974 € 14 364 € 69 € 8 € 9 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24€
42
XII.
Kurzové zisky
698€ 3 224€ 26 974€ 14 364€ 69€ 8€ 9€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
74 106 € 80 153 € 170 298 € 85 747 € 36 409 € 72 337 € 81 011 € 79 094 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 476 € 46 877 € 38 943 € 39 833 € 20 628 € 54 148 € 61 194 € 60 002 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 476€ 46 877€ 38 943€ 39 833€ 20 628€ 54 148€ 61 194€ 60 002€
52
O.
Kurzové straty
4 375€ 13 808€ 110 049€ 26 631€ 113€ 29€ 245€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 255€ 19 468€ 21 306€ 19 283€ 15 668€ 18 160€ 19 817€ 18 847€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-73 408 € -76 905 € -143 324 € -71 383 € -36 340 € -72 329 € -81 002 € -79 093 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
201 399 € 176 758 € 68 453 € -89 327 € 31 369 € 15 687 € -8 442 € 33 773 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 428 € 40 275 € 26 592 € 2 880 € 10 448 € 5 349 € 2 880 € 10 049 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 428€ 40 275€ 26 592€ 2 880€ 10 448€ 5 349€ 2 880€ 10 049€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
158 971 € 136 483 € 41 861 € -92 207 € 20 921 € 10 338 € -11 322 € 23 724 €