Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
803 185 € 899 903 € 855 803 € 733 671 € 623 398 € 529 775 € 404 064 € 341 752 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
126 605 € 190 120 € 191 777 € 99 051 € 63 832 € 74 635 € 54 930 € 41 579 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
112 605 € 176 120 € 177 777 € 99 051 € 63 832 € 74 635 € 54 930 € 41 579 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 405€ 170 920€ 172 577€ 93 851€ 58 632€ 69 435€ 49 730€ 36 379€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 200€ 5 200€ 5 200€ 5 200€ 5 200€ 5 200€ 5 200€ 5 200€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 000 € 14 000 € 14 000 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
14 000€ 14 000€ 14 000€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
663 706 € 707 083 € 662 969 € 632 359 € 558 268 € 452 784 € 348 366 € 299 193 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 905 € 6 117 € 617 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
13 905€ 6 117€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
617€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
180 553 € 346 441 € 267 563 € 171 751 € 200 350 € 208 550 € 141 941 € 164 733 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
139 846 € 334 335 € 247 163 € 165 896 € 199 935 € 208 550 € 132 829 € 164 253 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
139 846€ 334 335€ 247 163€ 165 896€ 199 935€ 208 550€ 132 829€ 164 253€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
157€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 707€ 12 034€ 20 400€ 5 698€ 9 112€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
72€ 415€ 0€ 480€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
469 248 € 354 525 € 395 406 € 460 608 € 357 918 € 244 234 € 205 808 € 134 460 €
072
B.V.1.
Peniaze
269 538€ 271 248€ 269 700€ 261 110€ 241 876€ 243 304€ 159 982€ 131 303€
073
B.V.2.
Účty v bankách
199 710€ 83 277€ 125 706€ 199 498€ 116 042€ 930€ 45 826€ 3 157€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 874 € 2 700 € 1 057 € 2 261 € 1 298 € 2 356 € 768 € 980 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 274€ 1 500€ 1 057€ 2 261€ 1 298€ 2 356€ 768€ 980€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 600€ 1 200€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
803 185 € 899 903 € 855 803 € 733 671 € 623 398 € 529 775 € 404 064 € 341 752 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
432 666 € 466 109 € 401 549 € 272 058 € 134 633 € 226 035 € 163 002 € 135 757 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 177 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 177€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
410 609 € 66 916 € 266 558 € 129 133 € 157 502 € 130 257 € 71 280 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
410 609€ 66 916€ 266 558€ 129 133€ 157 502€ 130 257€ 71 280€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 557 € 393 693 € 129 491 € 137 425 € 129 133 € 63 033 € 27 245 € 59 300 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
370 519 € 433 794 € 454 254 € 461 613 € 488 765 € 303 664 € 241 030 € 205 995 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 689 € 77 470 € 118 745 € 10 923 € 864 € 661 € 442 € 259 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 211€ 75 182€ 117 767€ 9 896€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
478€ 51€ 978€ 1 027€ 864€ 661€ 442€ 259€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 237€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
104 911€ 56 191€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
231 307 € 300 073 € 247 650 € 374 163 € 426 291 € 187 603 € 136 102 € 106 621 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
127 167 € 187 476 € 122 708 € 157 566 € 157 208 € 141 806 € 96 036 € 91 412 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127 167€ 187 476€ 122 708€ 157 566€ 157 208€ 141 806€ 96 036€ 91 412€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 799€ 88 952€ 88 135€ 170 534€ 220 534€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 121€ 4 123€ 3 342€ 1 956€ 2 487€ 2 467€ 3 372€ 1 907€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 603€ 3 106€ 2 088€ 1 172€ 1 462€ 1 464€ 2 008€ 1 157€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 272€ 16 212€ 765€ 3 470€ 20 417€ 17 772€ 6 359€ 6 133€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
345€ 204€ 30 612€ 39 465€ 24 183€ 24 094€ 28 327€ 6 012€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
500€ 500€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
24 612€ 60€ 87 859€ 76 527€ 61 516€ 115 400€ 103 986€ 98 615€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
94€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
76 € 32 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
76€ 32€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€