Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
805€ 1 783€ 14 958€ 5 250€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
155€ 1 831€ 3 656€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
650 € 1 783 € 13 127 € 1 594 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 063 215 € 1 652 657 € 1 396 007 € 1 200 388 € 978 405 € 583 199 € 560 249 € 462 499 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 063 215€ 1 652 657€ 1 396 007€ 1 200 388€ 978 405€ 583 199€ 560 249€ 462 499€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
770 191 € 1 238 841 € 1 126 544 € 936 251 € 710 139 € 416 970 € 446 873 € 331 778 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 150€ 62 436€ 56 972€ 38 803€ 45 249€ 29 765€ 48 521€ 37 042€
10
B.2
Služby
722 041€ 1 176 405€ 1 069 572€ 897 448€ 664 890€ 387 205€ 398 352€ 294 736€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
293 674 € 413 816 € 269 463 € 265 920 € 268 266 € 179 356 € 114 970 € 130 721 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
188 635 € 102 672 € 50 587 € 41 157 € 58 793 € 55 787 € 46 417 € 38 787 €
13
C.1
Mzdové náklady
136 474€ 73 267€ 36 918€ 30 425€ 43 840€ 40 647€ 33 888€ 27 806€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
48 009€ 25 760€ 12 951€ 10 407€ 14 750€ 14 307€ 11 927€ 9 782€
16
C.4
Sociálne náklady
4 152€ 3 645€ 718€ 325€ 203€ 833€ 602€ 1 199€
17
D
Dane a poplatky
1 844€ 1 710€ 3 553€ 1 079€ 845€ 1 499€ 870€ 707€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 515€ 61 501€ 48 559€ 29 692€ 28 948€ 21 228€ 14 428€ 8 957€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
105€ 35 077€ 46 075€ 18 083€ 400€ 134€ 8 773€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 166€ 29 250€ 11 100€ 2 500€ 3 494€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 671€ 3 912€ 7 229€ 8 450€ 1 990€ 36€ 1 027€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 107€ 19 638€ 12 048€ 16 317€ 9 109€ 5 756€ 3 454€ 1 715€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
27 349 € 256 118 € 178 770 € 186 125 € 179 544 € 95 486 € 47 471 € 86 861 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 000€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
200 000 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
200 000€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 0€ 1€
39
N
Nákladové úroky
3 912€ 8 122€ 10 234€ 7 764€ 10 863€ 12 122€ 10 735€ 5 991€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 14€ 7€ 15€
41
O
Kurzové straty
10€ 18€ 193€ 48€ 70€ 75€ 101€ 143€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 030€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
961€ 965€ 988€ 1 814€ 1 092€ 1 262€ 622€ 2 742€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 883 € 190 925 € -11 412 € -9 612 € -12 024 € -13 458 € -11 451 € -8 860 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
22 466 € 447 043 € 167 358 € 176 513 € 167 520 € 82 028 € 36 020 € 78 001 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 909 € 53 350 € 37 867 € 39 088 € 38 387 € 18 995 € 8 775 € 18 701 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 909€ 53 350€ 37 867€ 39 088€ 38 387€ 18 995€ 8 775€ 18 701€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
16 557 € 393 693 € 129 491 € 137 425 € 129 133 € 63 033 € 27 245 € 59 300 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
22 466 € 447 043 € 167 358 € 176 513 € 167 520 € 82 028 € 36 020 € 78 001 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
16 557 € 393 693 € 129 491 € 137 425 € 129 133 € 63 033 € 27 245 € 59 300 €