Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MADMIT TRADE, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 068 763 € 4 416 806 € 1 192 983 € 809 423 € 1 245 680 € 561 417 € 610 404 € 636 984 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
409 891 € 265 628 € 353 194 € 359 229 € 570 406 € 218 611 € 230 809 € 255 260 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 298 € 3 298 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 298€ 3 298€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
146 707 € 151 207 € 156 807 € 162 407 € 371 302 € 173 611 € 185 809 € 210 260 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
145 607€ 151 207€ 156 807€ 162 407€ 371 298€ 173 607€ 180 133€ 191 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4€ 4€ 5 676€ 18 927€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 100€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
263 184 € 111 123 € 193 089 € 196 822 € 199 104 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
33 000€ 33 000€ 33 000€ 33 000€ 33 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
222 184€ 78 123€ 160 089€ 163 822€ 166 104€ 45 000€ 45 000€ 45 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
8 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 658 697 € 4 150 247 € 838 907 € 446 966 € 672 999 € 340 475 € 377 253 € 379 090 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 600 € 4 600 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 600€ 4 600€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
790 063 € 827 552 € 698 945 € 388 615 € 180 996 € 187 900 € 234 275 € 181 738 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
398 688 € 825 998 € 696 050 € 187 470 € 176 935 € 152 823 € 212 373 € 179 500 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
398 688€ 825 998€ 696 050€ 187 470€ 176 935€ 152 823€ 212 373€ 179 500€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
390 227€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
808€ 1 214€ 2 555€ 805€ 4 061€ 2 077€ 902€ 2 238€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
340€ 340€ 340€ 200 340€ 33 000€ 21 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 868 634 € 3 322 695 € 139 962 € 58 351 € 492 003 € 147 975 € 138 378 € 197 352 €
072
B.V.1.
Peniaze
601€ 1 099€ 1 424€ 1 886€ 2 094€ 5 481€ 2 419€ 2 237€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 868 033€ 3 321 596€ 138 538€ 56 465€ 489 909€ 142 494€ 135 959€ 195 115€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
175 € 931 € 882 € 3 228 € 2 275 € 2 331 € 2 342 € 2 634 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
175€ 931€ 882€ 3 228€ 2 275€ 2 331€ 2 342€ 2 634€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 068 763 € 4 416 806 € 1 192 983 € 809 423 € 1 245 680 € 561 417 € 610 404 € 636 984 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 976 470 € 871 294 € 509 443 € 499 891 € 892 948 € 394 125 € 379 032 € 357 346 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 425 000 € 425 000 € 385 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 425 000€ 425 000€ 425 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-40 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
45 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
45 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
294 € 59 443 € 49 891 € 30 614 € -30 875 € -45 968 € -27 653 € 12 072 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
294€ 59 443€ 49 891€ 30 614€ 12 072€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 875€ -45 968€ -27 653€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 481 176 € 361 851 € 9 552 € 19 277 € 473 823 € 15 093 € -18 315 € -39 726 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
92 293 € 3 545 512 € 683 540 € 309 282 € 352 482 € 167 042 € 231 122 € 277 471 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 015 € 965 € 891 € 817 € 743 € 668 € 593 € 520 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 015€ 965€ 891€ 817€ 743€ 668€ 593€ 520€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
91 278 € 3 544 547 € 682 649 € 308 465 € 351 739 € 166 374 € 230 529 € 276 951 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 305 € 294 937 € 330 842 € 153 740 € 120 711 € 160 376 € 227 758 € 268 886 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 305€ 294 937€ 330 842€ 153 740€ 120 711€ 160 376€ 227 758€ 268 886€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 130€ 6 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
950€ 950€ 938€ 935€ 944€ 956€ 959€ 904€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
578€ 584€ 578€ 577€ 583€ 591€ 593€ 585€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
86 445€ 98 076€ 291€ 3 213€ 371€ 4 451€ 851€ 576€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 150 000€ 350 000€ 150 000€ 200 000€ 368€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
250 € 250 € 250 € 250 € 2 167 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
250€ 250€ 250€ 250€ 1 250€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
917€