Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
81 141 638 € 82 022 473 € 108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 051 227 € 24 361 893 € 22 592 844 € 23 576 296 € 23 872 621 € 22 178 422 € 21 852 662 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 661 549 € 2 477 951 € 1 293 950 € 1 201 354 € 1 133 637 € 1 126 035 € 926 320 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 354 540€ 1 555 349€ 968 183€ 969 194€ 1 034 694€ 959 740€ 707 025€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
96 320€ 90 532€ 28 366€ 37 781€ 864€ 1 513€ 2 161€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 210 689€ 832 070€ 297 401€ 194 379€ 98 079€ 164 782€ 217 134€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 389 678 € 21 883 942 € 21 298 894 € 22 374 942 € 22 738 984 € 21 052 387 € 20 926 342 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
11 915 046€ 12 094 976€ 12 067 280€ 12 118 456€ 11 235 895€ 9 414 266€ 6 538 218€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 088 637€ 7 302 978€ 8 078 333€ 8 943 351€ 10 096 420€ 10 770 631€ 11 201 632€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
369 916€ 2 389 461€ 1 019 584€ 1 179 438€ 1 272 972€ 757 578€ 3 067 724€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 079€ 96 527€ 133 697€ 133 697€ 133 697€ 109 912€ 118 768€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
57 039 635 € 57 626 606 € 86 047 815 € 74 839 299 € 81 247 717 € 65 343 639 € 69 282 169 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 966 096 € 24 640 562 € 23 983 190 € 20 646 740 € 20 711 200 € 20 356 716 € 21 393 541 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 390 345€ 357 753€ 258 844€ 237 455€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
21 966 096€ 24 640 562€ 23 983 190€ 20 256 395€ 20 353 447€ 20 097 872€ 21 156 086€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 037 061 € 113 835 € 1 119 701 € 758 907 € 1 186 889 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 037 061€ 113 835€ 1 119 701€ 758 907€ 1 186 889€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
28 892 209 € 18 409 439 € 42 666 138 € 44 459 366 € 50 737 480 € 32 842 930 € 43 786 369 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 295 402 € 12 707 137 € 22 529 157 € 23 130 319 € 22 455 607 € 20 968 993 € 18 694 041 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
444 712€ 24 491€ 938 603€ 505 952€ 728 617€ 505 354€ 209 214€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 850 690€ 12 682 646€ 21 590 554€ 22 624 367€ 21 726 990€ 20 463 639€ 18 484 827€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
17 000 000€ 4 500 000€ 19 000 000€ 19 000 000€ 27 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 11 000 000€ 23 500 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
537 747€ 1 110 813€ 1 102 485€ 2 405 196€ 1 124 827€ 794 597€ 1 592 328€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
59 060€ 91 489€ 34 496€ -76 149€ 157 046€ 79 340€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 144 269 € 14 462 770 € 18 278 786 € 8 974 286 € 8 612 148 € 12 143 993 € 4 102 259 €
072
B.V.1.
Peniaze
175 528€ 100 413€ 157 862€ 129 361€ 150 610€ 84 588€ 98 825€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 968 741€ 14 362 357€ 18 120 924€ 8 844 925€ 8 461 538€ 12 059 405€ 4 003 434€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
50 776 € 33 974 € 41 426 € 94 415 € 16 779 € 26 159 € 10 095 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
50 776€ 33 974€ 41 426€ 94 415€ 16 779€ 26 159€ 10 095€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
81 141 638 € 82 022 473 € 108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
27 309 075 € 24 423 083 € 21 492 023 € 27 558 861 € 29 161 310 € 33 149 677 € 31 938 969 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 828 718 € 7 744 136 € 7 744 136 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 828 718€ 7 744 136€ 7 744 136€ 14 187 236€ 14 187 236€ 14 187 236€ 14 187 236€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 885 992 € 5 084 582 € 2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 832 563 € 57 599 390 € 87 190 062 € 70 951 149 € 75 975 807 € 54 398 543 € 59 205 957 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
209 739 € 214 082 € 198 787 € 176 972 € 144 508 € 659 950 € 1 152 122 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
209 739€ 214 082€ 198 787€ 176 972€ 144 508€ 109 418€ 118 877€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 550 532€ 1 033 245€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
251 229 € 176 242 € 153 857 € 440 971 € 522 942 € 516 914 € 428 620 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
251 229€ 176 242€ 153 857€ 440 971€ 522 942€ 516 914€ 428 620€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 529 436 € 51 171 441 € 81 773 628 € 63 746 790 € 69 114 387 € 47 690 838 € 51 409 611 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
43 604 786 € 47 567 422 € 67 647 621 € 50 857 953 € 58 646 690 € 43 175 788 € 47 090 311 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 144 116€ 8 867 116€ 21 894 882€ 11 573 273€ 11 336 917€ 5 897 206€ 4 523 671€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 460 670€ 38 700 306€ 45 752 739€ 39 284 680€ 47 309 773€ 37 278 582€ 42 566 640€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 8 000 471€ 8 000 236€ 4 975 819€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 064 655€ 1 060 527€ 1 055 878€ 928 054€ 860 683€ 771 397€ 835 378€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
737 913€ 690 854€ 674 167€ 655 712€ 589 552€ 547 508€ 566 526€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 053 818€ 942 526€ 3 016 550€ 2 168 578€ 3 349 747€ 2 348 868€ 2 812 830€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 068 264€ 910 112€ 1 378 941€ 1 136 257€ 691 896€ 847 277€ 104 566€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 842 159 € 6 037 625 € 5 063 790 € 6 586 416 € 6 193 970 € 5 530 841 € 6 215 604 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
159 111€ 171 295€ 184 779€ 115 019€ 69 037€ 1 582 046€ 1 595 236€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 683 048€ 5 866 330€ 4 879 011€ 6 471 397€ 6 124 933€ 3 948 795€ 4 620 368€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€