Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
438 660 801€ 443 764 825€ 445 328 155€ 442 118 332€ 426 615 568€ 421 795 263€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
440 737 436 € 445 280 932 € 447 074 493 € 444 919 086 € 429 495 778 € 421 481 147 € 414 955 860 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
431 483 418€ 433 137 953€ 428 812 187€ 418 199 982€ 402 543 069€ 395 573 535€ 386 085 085€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 177 383€ 10 626 872€ 16 515 968€ 23 918 350€ 24 072 499€ 23 117 403€ 26 036 125€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
-350€ 5 220€ 1 759€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 076 985€ 1 516 107€ 1 746 338€ 2 800 754€ 2 880 210€ 2 784 989€ 2 832 891€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
435 944 595 € 436 952 995 € 443 454 155 € 440 551 474 € 423 807 320 € 411 233 879 € 405 780 898 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
360 434 698€ 367 907 711€ 368 989 190€ 365 209 170€ 353 167 812€ 347 457 640€ 343 437 097€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 446 261€ 4 347 543€ 4 456 029€ 4 981 488€ 4 649 697€ 5 010 043€ 4 272 211€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-138 969€ -75 940€ 307 210€ -40 227€ 218 324€ -76 110€ -554 733€
14
D.
Služby
39 258 851€ 34 626 959€ 39 448 722€ 40 489 160€ 38 806 988€ 32 775 318€ 32 464 990€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 044 918 € 24 566 247 € 23 187 491 € 22 265 666 € 20 255 987 € 19 951 561 € 19 761 476 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 344 964€ 17 197 824€ 16 410 708€ 15 544 138€ 13 883 989€ 13 996 822€ 13 877 139€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 414 057€ 6 262 797€ 5 868 718€ 5 629 819€ 5 406 651€ 5 070 797€ 4 941 172€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 285 897€ 1 105 626€ 908 065€ 1 091 709€ 965 347€ 883 942€ 943 165€
20
F.
Dane a poplatky
38 086€ 7 181€ 65 096€ 32 443€ 39 590€ 50 446€ 57 700€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 252 244€ 2 945 781€ 3 059 851€ 3 183 362€ 2 992 287€ 3 028 707€ 2 478 307€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 252 244€ 2 945 781€ 3 059 851€ 3 183 362€ 2 992 287€ 3 028 707€ 2 478 307€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 1 493€ 1 965€ 1 525€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
219 160€ 62 818€ 23 356€ -38 018€ -907 221€ 14 723€ 638 840€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 389 346€ 2 564 695€ 3 917 210€ 4 468 430€ 4 582 363€ 3 019 586€ 3 223 485€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 792 841 € 8 327 937 € 3 620 338 € 4 367 612 € 5 688 458 € 10 247 268 € 9 174 962 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
34 659 960 € 36 958 552 € 32 127 004 € 31 478 741 € 29 772 747 € 33 524 047 € 32 501 645 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
712 412 € 1 127 271 € 353 101 € 358 999 € 176 559 € 314 116 € 317 391 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
216 € 26 366 € -919 € -6 830 € 778 € 445 € 29 310 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
216€ 26 366€ -919€ -6 830€ 778€ 445€ 29 310€
42
XII.
Kurzové zisky
563 953€ 958 248€ 166 690€ 156 584€ 15 946€ 163 296€ 202 949€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
148 243€ 142 657€ 187 330€ 209 245€ 159 835€ 150 375€ 85 132€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 116 950 € 1 608 807 € 833 704 € 891 244 € 713 738 € 919 239 € 918 055 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 325 € 15 833 € 49 575 € 46 536 € 24 355 € 10 692 € 14 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 325€ 15 833€ 49 575€ 46 536€ 24 355€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 10 692€ 14 000€
52
O.
Kurzové straty
437 875€ 1 018 068€ 224 753€ 368 769€ 205 826€ 302 219€ 289 478€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
676 750€ 574 906€ 559 376€ 475 939€ 483 557€ 606 328€ 614 577€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-404 538 € -481 536 € -480 603 € -532 245 € -537 179 € -605 123 € -600 664 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 388 303 € 7 846 401 € 3 139 735 € 3 835 367 € 5 151 279 € 9 642 145 € 8 574 298 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 502 311 € 2 761 819 € 986 213 € 2 058 107 € 1 771 570 € 2 274 069 € 2 416 930 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 425 537€ 1 755 956€ 1 347 006€ 1 630 125€ 3 508 991€ 2 756 782€ 2 778 404€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-923 226€ 1 005 863€ -360 793€ 427 982€ -1 737 421€ -482 713€ -361 474€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 885 992 € 5 084 582 € 2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 €