Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
200 473 € 139 895 € 138 145 € 56 037 € 36 960 € 30 798 € 32 345 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
162 366 € 122 420 € 96 294 € 17 548 € 24 908 € 5 135 € 8 760 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
162 366 € 122 420 € 96 294 € 17 548 € 24 908 € 5 135 € 8 760 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
162 366€ 122 420€ 96 294€ 17 548€ 24 908€ 5 135€ 8 760€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
38 107 € 17 475 € 41 851 € 38 489 € 12 052 € 25 663 € 23 585 €
015
B.I.
Zásoby
16€ 924€ 357€ 431€ 777€ 320€ 351€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
28 743 € 11 368 € 25 935 € 6 592 € 6 719 € 13 526 € 20 046 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
14 699€ 1 838€ 24 618€ 3 508€ 4 796€ 13 526€ 19 991€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 290€ 7 834€ 2 966€ 1 696€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 754€ 1 696€ 1 317€ 118€ 227€ 55€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 348 € 5 183 € 15 559 € 31 466 € 4 556 € 11 817 € 3 188 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 348€ 5 183€ 15 559€ 31 466€ 4 556€ 11 817€ 3 188€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
200 473 € 139 895 € 138 145 € 56 037 € 36 960 € 30 798 € 32 345 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
93 583 € 52 733 € 25 314 € 7 637 € 7 490 € 5 766 € 2 064 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
37 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
185€ 185€ 185€ 185€ 185€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
47 548€ 20 130€ 2 452€ 2 305€ 580€ -2 936€ -1 170€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 850 € 27 418 € 17 677 € 147 € 1 725 € 3 702 € -1 766 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
106 890 € 87 162 € 112 831 € 48 400 € 29 470 € 25 032 € 30 281 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
81 923 € 87 162 € 112 831 € 48 400 € 29 470 € 25 032 € 30 037 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 167€ 28 232€ 61 962€ 24 716€ 6 058€ 761€ 289€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
772€ 480€ 194€ 883€ 197€ 200€ 199€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
312€ 1 325€ 8 857€ 1 134€ 1 395€ 2 402€ 3 182€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 672€ 57 125€ 41 818€ 21 667€ 21 820€ 21 669€ 26 367€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
244€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
24 967€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci