Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
650 603 € 935 589 € 346 908 € 309 502 € 531 654 € 292 159 € 508 431 € 532 116 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 235 € 32 234 € 44 287 € 38 864 € 50 602 € 59 588 € 53 701 € 69 977 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 064 € 3 746 € 5 427 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 064€ 3 746€ 5 427€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 171 € 28 488 € 38 860 € 38 864 € 50 602 € 59 588 € 53 701 € 69 977 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 171€ 28 488€ 38 860€ 38 864€ 50 602€ 59 588€ 53 701€ 69 977€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
614 665 € 899 050 € 297 733 € 266 601 € 460 014 € 227 696 € 447 828 € 458 668 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
47 067 € 47 871 € 42 786 € 40 274 € 46 159 € 34 632 € 37 789 € 31 460 €
035
B.I.1
Materiál
44 139€ 44 917€ 40 543€ 6 822€ 6 795€ 3 622€ 2 079€ 734€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 928€ 2 954€ 2 243€ 33 452€ 39 364€ 31 010€ 35 710€ 30 726€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
56 803 € 15 571 € 12 667 € 7 925 € 5 282 € 5 271 € 4 596 € 380 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
56 803€ 15 571€ 12 667€ 7 925€ 5 282€ 5 271€ 4 596€ 380€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
393 217 € 186 657 € 166 525 € 144 472 € 231 466 € 122 662 € 212 612 € 195 429 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
98 663 € 167 667 € 147 220 € 144 472 € 231 148 € 122 662 € 188 990 € 195 429 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
98 663€ 167 667€ 147 220€ 144 472€ 231 148€ 122 662€ 188 990€ 195 429€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
294 354€ 12 973€ 10 139€ 22 903€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
200€ 6 017€ 9 166€ 318€ 719€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
117 578 € 648 951 € 75 755 € 73 930 € 177 107 € 65 131 € 192 831 € 231 399 €
072
B.V.1.
Peniaze
54 150€ 89 453€ 40 800€ 22 433€ 54 099€ 22 260€ 32 387€ 55 985€
073
B.V.2.
Účty v bankách
63 428€ 559 498€ 34 955€ 51 497€ 123 008€ 42 871€ 160 444€ 175 414€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 703 € 4 305 € 4 888 € 4 037 € 21 038 € 4 875 € 6 902 € 3 471 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 721€ 1 380€ 3 251€ 2 357€ 7 115€ 2 992€ 1 923€ 2 153€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 982€ 2 925€ 1 637€ 1 680€ 13 923€ 1 883€ 4 979€ 1 318€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
650 603 € 935 589 € 346 908 € 309 502 € 531 654 € 292 159 € 508 431 € 532 116 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-433 108 € -165 884 € -138 920 € -79 148 € -65 144 € -71 531 € -69 021 € -79 379 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-170 883 € -143 921 € -84 147 € -70 144 € -76 531 € -74 022 € -84 379 € -49 624 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 376€ 20 375€ 20 376€ 20 375€ 13 988€ 16 497€ 6 140€ 6 140€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-191 259€ -164 296€ -104 523€ -90 519€ -90 519€ -90 519€ -90 519€ -55 764€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-267 225 € -26 963 € -59 773 € -14 004 € 6 387 € -2 509 € 10 358 € -34 755 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 076 687 € 1 101 473 € 485 330 € 387 950 € 595 798 € 362 780 € 577 242 € 610 180 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
429 € 2 556 € 2 711 € 3 288 € 3 341 € 5 401 € 3 091 € 2 436 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
429€ 2 556€ 2 711€ 3 288€ 3 341€ 5 401€ 3 091€ 2 436€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
771 € 2 718 € 854 € 1 396 € 3 268 € 3 216 € 3 146 € 1 729 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
771€ 2 718€ 854€ 1 396€ 3 268€ 3 216€ 3 146€ 1 729€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
990 012 € 371 228 € 455 880 € 360 556 € 562 174 € 335 384 € 549 105 € 586 047 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
933 928 € 256 099 € 347 854 € 231 274 € 434 998 € 212 663 € 435 133 € 482 230 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
-3 316€ 1 092€ 72€ 2 792€ 103€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
937 244€ 256 099€ 346 762€ 231 202€ 434 998€ 212 663€ 432 341€ 482 127€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 338€ 39 539€ 32 844€ 32 399€ 32 967€ 27 179€ 27 366€ 27 811€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 440€ 28 614€ 25 135€ 24 435€ 24 408€ 18 970€ 20 126€ 18 754€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 716€ 15 134€ 15 736€ 18 503€ 13 165€ 18 914€ 9 225€ 31 107€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 590€ 31 842€ 34 311€ 53 945€ 56 636€ 57 658€ 57 255€ 26 145€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 209 € 24 719 € 25 885 € 22 710 € 27 015 € 18 779 € 21 900 € 19 968 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 209€ 24 719€ 23 411€ 20 236€ 27 015€ 18 779€ 21 900€ 19 968€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 474€ 2 474€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
77 266€ 700 252€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 024 € 498 € 700 € 1 000 € 910 € 210 € 1 315 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 024€ 498€ 700€ 1 000€ 910€ 210€ 1 315€