Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

City Hotel Bratislava s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 641 335€ 4 542 531€ 3 826 302€ 3 590 928€ 3 716 044€ 2 845 519€ 2 734 809€ 2 430 852€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 641 335 € 4 542 471 € 3 826 302 € 3 590 928 € 3 716 038 € 2 845 364 € 2 734 766 € 2 430 843 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 172€ 6 107€ 107 435€ 300 561€ 298 906€ 308 795€ 285 947€ 258 576€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 209 304€ 4 445 596€ 3 611 213€ 3 230 696€ 3 377 100€ 2 496 661€ 2 391 260€ 2 096 742€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
16 349€ 33 797€ 19 721€ 20 533€ 20 111€ 19 741€ 21 222€ 23 180€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
578€ 480€ 1 050€ 477€ 602€ 59€ 563€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
412 932€ 56 491€ 86 883€ 38 661€ 19 319€ 20 167€ 36 278€ 51 782€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 942 419 € 4 544 274 € 3 874 230 € 3 589 121 € 3 690 574 € 2 835 822 € 2 715 377 € 2 458 015 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-1 135€ -21 449€ 24 830€ 118 706€ 111 079€ 96 765€ 102 597€ 95 301€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
375 628€ 874 801€ 901 401€ 679 017€ 1 298 592€ 618 466€ 612 611€ 611 017€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 187 472€ 2 738 789€ 2 052 065€ 1 937 207€ 1 541 926€ 1 411 145€ 1 261 547€ 918 636€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
328 963 € 905 806 € 819 344 € 799 566 € 691 683 € 656 226 € 656 377 € 741 523 €
16
E.1.
Mzdové náklady
224 838€ 647 541€ 599 839€ 590 160€ 510 665€ 476 311€ 476 579€ 539 027€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
80 369€ 223 728€ 204 045€ 195 127€ 165 599€ 164 701€ 164 603€ 185 557€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 756€ 34 537€ 15 460€ 14 279€ 15 419€ 15 214€ 15 195€ 16 939€
20
F.
Dane a poplatky
17 592€ 17 428€ 17 550€ 18 438€ 14 789€ 17 831€ 13 025€ 13 039€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 917€ 14 802€ 20 905€ 24 870€ 23 345€ 18 280€ 16 275€ 15 154€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 917€ 14 802€ 20 905€ 24 870€ 23 345€ 18 280€ 16 275€ 15 154€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
550€ 487€ 490€ 477€ 545€ 59€ 563€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-919€ 1 096€ 19 136€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 432€ 13 610€ 38 564€ 9 744€ 8 615€ 17 109€ 33 750€ 62 782€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-301 084 € -1 803 € -47 928 € 1 807 € 25 464 € 9 542 € 19 389 € -27 172 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-334 140 € 893 359 € 760 073 € 816 860 € 744 520 € 698 821 € 721 674 € 753 544 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
59 € 5 € 155 € 43 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 13 € 13 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 13€ 13€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
142€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
59€ 30€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 114 € 28 123 € 16 587 € 15 574 € 16 212 € 9 999 € 10 407 € 7 971 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 808 € 252 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 808€ 252€
52
O.
Kurzové straty
8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 306€ 27 871€ 16 587€ 15 574€ 16 212€ 9 991€ 10 407€ 7 971€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 114 € -28 064 € -16 587 € -15 574 € -16 207 € -9 844 € -10 364 € -7 962 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-308 198 € -29 867 € -64 515 € -13 767 € 9 257 € -302 € 9 025 € -35 134 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-40 973 € -2 904 € -4 742 € 237 € 2 870 € 2 207 € -1 333 € -379 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
259€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 2 882€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-41 232€ -2 904€ -4 742€ -2 643€ -11€ -675€ -4 215€ -380€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-267 225 € -26 963 € -59 773 € -14 004 € 6 387 € -2 509 € 10 358 € -34 755 €