Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K-TOM, s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 458 424€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 701 742 € 8 834 193 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 413 490€ 8 782 344€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 933€ 51 848€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 243 319€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 636 837 € 8 791 513 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 978 148€ 8 565 595€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 235€ 9 106€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
354 615€ 134 007€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 318 € 65 970 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 637€ 45 265€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 894€ 15 931€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 787€ 4 774€
20
F.
Dane a poplatky
56€ 171€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 251€ 2 251€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 251€ 2 251€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 243 214€ 14 413€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 905 € 42 680 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
120 425 € 125 484 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 876 € 4 520 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 942 € 944 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 942€ 944€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 934€ 3 576€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 873 € -4 518 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
40 032 € 38 162 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 000 € 9 954 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 000€ 9 954€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
31 032 € 28 208 €