Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 015 034 € 780 806 € 570 705 € 307 724 € 266 262 € 300 745 € 137 748 € 136 969 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 966 € 7 870 € 13 774 € 20 249 € 7 447 € 14 323 € 21 199 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 966 € 7 870 € 13 774 € 20 249 € 7 447 € 14 323 € 21 199 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 966€ 7 870€ 13 774€ 20 249€ 7 447€ 14 323€ 21 199€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 013 068 € 772 936 € 556 931 € 287 475 € 258 815 € 286 422 € 116 549 € 136 969 €
015
B.I.
Zásoby
3 594€ 4 032€ 736€ 1 176€ 1 082€ 1 018€ 436€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 027€ 1 020€ 1 020€ 1 020€ 1 021€ 1 020€ 1€ 1€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
112 910 € 94 661 € 82 733 € 85 664 € 76 639 € 63 326 € 52 916 € 41 160 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
105 939€ 74 039€ 76 570€ 79 989€ 71 763€ 59 533€ 49 795€ 38 638€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 758€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 971€ 6 864€ 6 163€ 5 675€ 4 876€ 3 793€ 3 121€ 2 522€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
895 537 € 673 223 € 472 442 € 199 615 € 180 073 € 221 058 € 63 196 € 95 808 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
895 537€ 673 223€ 472 442€ 199 615€ 180 073€ 221 058€ 63 196€ 95 808€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 015 034 € 780 806 € 570 705 € 307 724 € 266 262 € 300 745 € 137 748 € 136 969 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
931 099 € 732 779 € 519 913 € 254 324 € 214 052 € 266 525 € 124 750 € 122 918 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
627 279€ 514 413€ 248 823€ 119 250€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
298 320 € 212 866 € 265 590 € 248 824 € 208 552 € 141 775 € 119 250 € 117 418 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
83 935 € 48 027 € 50 792 € 53 400 € 52 210 € 34 220 € 12 998 € 14 051 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
76€ 55€ 172€ 299€ 51€ 41€ 42€ 41€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
44€ 44€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
80 859 € 45 072 € 48 220 € 50 701 € 49 759 € 33 135 € 12 912 € 14 010 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 085€ 9 870€ 10 649€ 9 304€ 4 166€ 6 869€ 6 796€ 2 647€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
475€ 196€ 194€ 211€ 198€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
37 258€ 10 305€ 15 606€ 21 244€ 29 658€ 15 484€ 6 116€ 11 363€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
35 041€ 24 701€ 21 771€ 19 942€ 15 737€ 10 782€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 000€ 2 900€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 1 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci