Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
649€ 803€ 1 115€ 1 030€ 2 104€ 1 481€ 3 274€ 1 315€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
206€ 436€ 415€ 435€ 1 650€ 1 734€ 2 219€ 1 062€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
443 € 367 € 700 € 595 € 454 € -253 € 1 055 € 253 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
639 604 € 489 897 € 534 584 € 517 579 € 428 403 € 319 427 € 265 021 € 222 429 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
639 604€ 489 897€ 534 584€ 517 579€ 428 403€ 319 427€ 265 021€ 222 429€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
239 818 € 203 981 € 181 454 € 182 621 € 148 474 € 125 920 € 103 290 € 63 913 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 296€ 8 996€ 8 947€ 11 617€ 9 953€ 6 257€ 5 964€ 2 477€
10
B.2
Služby
233 522€ 194 985€ 172 507€ 171 004€ 138 521€ 119 663€ 97 326€ 61 436€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
400 229 € 286 283 € 353 830 € 335 553 € 280 383 € 193 254 € 162 786 € 158 769 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 257 € 4 089 € 3 814 € 3 774 € 2 587 € 1 191 € 5 649 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 178€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 460€
16
C.4
Sociálne náklady
11€
17
D
Dane a poplatky
215€ 205€ 205€ 175€ 111€ 111€ 203€ 22€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 904€ 5 904€ 6 475€ 10 812€ 6 876€ 6 876€ 6 303€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
152€ 50€ 223€ 281€ 2 230€ 59€ 32€ 16€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 550€ 5 157€ 4 924€ 4 866€ 3 297€ 2 739€ 739€ 196€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
378 836 € 270 253 € 338 068 € 315 670 € 268 448 € 182 931 € 154 150 € 152 918 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
479€ 370€ 291€ 175€ 176€ 122€ 106€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
5€ 4€ 6€ 3€ 8€ 18€ 6€ 4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 074€ 889€ 2 132€ 882€ 707€ 709€ 1 216€ 524€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 079 € -414 € -1 768 € -594 € -539 € -551 € -1 100 € -422 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
377 757 € 269 839 € 336 300 € 315 076 € 267 909 € 182 380 € 153 050 € 152 496 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 437 € 56 973 € 70 710 € 66 252 € 59 357 € 40 605 € 33 800 € 35 078 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
79 437€ 56 973€ 70 710€ 66 252€ 59 357€ 40 605€ 33 800€ 35 078€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
298 320 € 212 866 € 265 590 € 248 824 € 208 552 € 141 775 € 119 250 € 117 418 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
377 757 € 269 839 € 336 300 € 315 076 € 267 909 € 182 380 € 153 050 € 152 496 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
298 320 € 212 866 € 265 590 € 248 824 € 208 552 € 141 775 € 119 250 € 117 418 €