Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Teldar s. r. o.

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 275 384 € 3 075 881 € 8 039 775 € 27 559 050 € 806 859 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 114 € 29 624 € 9 809 € 11 851 € 6 843 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 458 € 1 958 €
005
A.I.2
Software
1 458€ 1 958€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 656 € 27 666 € 9 809 € 11 851 € 6 843 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 656€ 27 666€ 9 809€ 11 851€ 6 843€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 253 150 € 3 034 185 € 8 029 927 € 27 544 887 € 799 927 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 309 303 € 896 069 € 5 751 106 € 26 725 030 € 758 302 €
036
B.I.5
Tovar
957 554€ 544 270€ 5 362 097€ 26 725 030€ 758 302€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
351 749€ 351 799€ 389 009€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 963 581 € 845 033 € 933 449 € 358 659 € -70 250 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 951 931€ 819 313€ 922 873€ 358 659€ -70 250€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 650€ 25 720€ 10 576€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
980 266 € 1 293 083 € 1 345 372 € 461 198 € 111 875 €
056
B.IV.1
Peniaze
78 294€ 79 078€ 81 603€ 93 040€ 108 351€
057
B.IV.2
Účty v bankách
901 972€ 1 214 005€ 1 263 769€ 368 158€ 3 524€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 120 € 12 072 € 39 € 2 312 € 89 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 312€ 89€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 120€ 12 072€ 39€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 275 384 € 3 075 881 € 8 039 775 € 27 559 050 € 806 859 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-3 585 346 € -3 597 742 € 59 282 € -89 572 € -119 814 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 603 242 € 53 782 € -95 072 € -124 814 € -3 467 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
178 596€ 178 596€ 29 742€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 781 838€ -124 814€ -124 814€ -124 814€ -3 467€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 396 € -3 657 024 € 148 854 € 30 242 € -121 347 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 860 730 € 6 673 623 € 7 980 493 € 27 648 622 € 926 673 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 367 268 € 1 392 107 € 1 366 949 € 1 366 826 € 925 555 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 366 708€ 1 391 758€ 1 366 759€ 1 366 759€ 925 537€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
560€ 349€ 190€ 67€ 18€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 493 462 € 5 281 442 € 6 613 544 € 26 281 796 € 1 118 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 488 992€ 5 267 671€ 6 587 547€ 26 276 145€ 1 400€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
91€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
164€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 465€ 2 391€ 1 838€ 923€ 725€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 236€ 913€ 1 150€ 506€ 341€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
539€ 993€ 22 999€ 4 131€ -1 348€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
66€ 9 474€ 10€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
74 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74€