Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 275 384 € 3 075 881 € 8 039 775 € 27 559 050 € 806 859 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 114 € 29 624 € 9 809 € 11 851 € 6 843 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 458 € 1 958 €
005
A.I.2
Software
1 458 € 1 958 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 656 € 27 666 € 9 809 € 11 851 € 6 843 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 656 € 27 666 € 9 809 € 11 851 € 6 843 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 253 150 € 3 034 185 € 8 029 927 € 27 544 887 € 799 927 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 309 303 € 896 069 € 5 751 106 € 26 725 030 € 758 302 €
036
B.I.5
Tovar
957 554 € 544 270 € 5 362 097 € 26 725 030 € 758 302 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
351 749 € 351 799 € 389 009 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 963 581 € 845 033 € 933 449 € 358 659 € -70 250 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 951 931 € 819 313 € 922 873 € 358 659 € -70 250 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 650 € 25 720 € 10 576 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
980 266 € 1 293 083 € 1 345 372 € 461 198 € 111 875 €
056
B.IV.1
Peniaze
78 294 € 79 078 € 81 603 € 93 040 € 108 351 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
901 972 € 1 214 005 € 1 263 769 € 368 158 € 3 524 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 120 € 12 072 € 39 € 2 312 € 89 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 312 € 89 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 120 € 12 072 € 39 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 275 384 € 3 075 881 € 8 039 775 € 27 559 050 € 806 859 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-3 585 346 € -3 597 742 € 59 282 € -89 572 € -119 814 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 603 242 € 53 782 € -95 072 € -124 814 € -3 467 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
178 596 € 178 596 € 29 742 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 781 838 € -124 814 € -124 814 € -124 814 € -3 467 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 396 € -3 657 024 € 148 854 € 30 242 € -121 347 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 860 730 € 6 673 623 € 7 980 493 € 27 648 622 € 926 673 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 367 268 € 1 392 107 € 1 366 949 € 1 366 826 € 925 555 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 366 708 € 1 391 758 € 1 366 759 € 1 366 759 € 925 537 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
560 € 349 € 190 € 67 € 18 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 493 462 € 5 281 442 € 6 613 544 € 26 281 796 € 1 118 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 488 992 € 5 267 671 € 6 587 547 € 26 276 145 € 1 400 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
91 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
164 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 465 € 2 391 € 1 838 € 923 € 725 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 236 € 913 € 1 150 € 506 € 341 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
539 € 993 € 22 999 € 4 131 € -1 348 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
66 € 9 474 € 10 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
74 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74 €